’ Hun får den hjælp, hun har brug for’

Så­dan si­ger kom­mu­nen om tiårig an­bragt pi­ge og af­vi­ser der­med sto­re­søste­rens kri­tik

BT - - NYHEDER -

ker, der har væ­ret rejst over for os, « si­ger Jes Jør­gen­sen.

Den til­tal­te kvin­des æld­ste dat­ter står i dag frem i BT, hvor hun blandt an­det for­tæl­ler, at hun for man­ge år si­den un­der­ret­te­de den da­væ­ren­de Ærøs­kø­bing Kom­mu­ne om et sex- over­greb, der var be­gå­et mod hen­des lil­le­sø­ster, som i dag er 23 år. Et sex- over­greb, som mo­de­ren i dag er til­talt for at ha­ve med­vir­ket til.

Jes Jør­gen­sen af­vi­ser dog, at kom­mu­nen har få­et en un­der­ret­ning om, at pi­gen blev ud­sat for seksu­el­le over­greb, da hun bo­e­de på Ærø.

» Man kan ærg­re sig over, at der er nog­le in­for­ma­tio­ner, der ik­ke er kom­met til vo­res kend­skab. Hvis der hav­de væ-

Flyt­te­de fle­re gan­ge

MAN­DAG 11. MAJ 2015 ret det, så hav­de vi hand­let på det, « si­ger børn- og un­ge­che­fen. HBJ flyt­te­de sam­men med sin yng­ste dat­ter fle­re gan­ge frem og til­ba­ge mel­lem Ærø og Lan­geland. I 2011 ryk­ke­de mo­de­ren end­nu en gang telt­pæ­le­ne op, og de flyt­te­de fra Ærø til Ska­gen.

I den for­bin­del­se send­te Ærø Kom­mu­ne al­le op­lys­nin­ger om fa­mi­li­en vi­de­re til Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne, hvor fa­mi­li­en nu hav­de bo­sat sig.

» Vi brin­ger al­le re­le­van­te op­lys­nin­ger vi­de­re til den næ­ste kom­mu­ne, og det har vi og­så gjort i den­ne sag. Det er det, man på fag­s­prog kal­der en mel­lem­kom­mu­nal un­der­ret­ning, « si­ger Jes Jør­gen­sen.

Heidi Beck­er- Ras­mus­sen er di­rek­tør for børn og kul­tur i Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne. Hun er der­med chef for fa­mi­lie­af­de­lin­gen, som på kom­mu­nalt plan har hånd­te­ret sa­gen om HBJ og hen­des dat­ter.

Da sa­gen in­de­hol­der per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger, kan hun ik­ke gå nær­me­re ind i, hvil­ke op­lys­nin­ger Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne har mod­ta­get fra den kom­mu­ne, hvor fa­mi­li­en tid­li­ge­re bo­e­de. Hun be­kræf­ter dog, at fa­mi­li­en har væ­ret på fa­mi­lie­af­de­lin­gens ra­dar.

Bor hos en ple­je­fa­mi­lie

» Det er al­tid svært at si­ge, om man har gjort det, man skul­le. Vi har væ­ret op­mærk­som­me på den her fa­mi­lie, og så snart vi blev be­kendt med for­hol­de­ne ved­rø­ren­de pi­gen, så an­meld­te vi det til po­li­ti­et, « si­ger Heidi Beck­erRas­mus­sen.

I for­bin­del­se med an­hol­del­sen af HBJ blev den lil­le pi­ge an­bragt hos en ple­je­fa­mi­lie. Der­for får hun nu den om­sorg og støt­te, hun har brug for.

» Jeg kan ik­ke si­ge, hvil­ken støt­te vi kon­kret yder til pi­gen, men jeg kan si­ge, at vi har me­gen fo­kus på den her pi­ge og sør­ger for, at hun får den hjælp, hun har brug for, « si­ger Heidi Beck­er- Ras­mus­sen.

BT har og­så væ­ret i kon­takt med Lan­geland Kom­mu­ne, der ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig om sa­gen.

» Der er ta­le om en per­sonsag, så det hver­ken kan el­ler vil jeg kom­men­te­re, « si­ger di­rek­tør for so­ci­al og sund­hed Mie Pe­der­sen.

I en pe­ri­o­de i 2003 bo­e­de de to min­dre sø­stre hos de­res sto­re­sø­ster. Her er de tre sø­sken­de fo­to­gra­fe­ret den­gang. De tre pi­ger har i dag en lil­le­sø­ster, som er an­bragt i en ple­je­fa­mi­lie, ef­ter at mo­de­ren er fængs­let og til­talt for grove se­xover­greb på to af si­ne døtre. Ar­kiv­fo­to: Maria He­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.