Kræ­ver svar

Dan­mark spurg­te Nor­ge om råd for at be­græn­se an­tal­let af asylan­sø­ge­re fra Eri­trea. SF vil vi­de, om det er nor­mal prak­sis

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Reu­ters

FLYGT­NIN­GE

Det er helt i or­den at spør­ge an­dre lan­de om de­res er­fa­rin­ger med plud­se­li­ge sto­re til­strøm­nin­ger af flygt­nin­ge fra et en­kelt land. Men hvis for­må­let er at hø­re, hvor­dan an­dre lan­de har be­græn­set til­strøm­nin­gen, er det ik­ke i or­den, me­ner SF.

Re­ak­tio­nen kom­mer ef­ter Jyl­lands- Po­stens af­slø­ring af, at Dan­mark spurg­te Nor­ge til rå­ds om at be­græn­se til­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge fra Eri­trea.

» At man li­ge­frem sø­ger ef­ter me­to­der til at be­græn­se til­strøm­nin­gen, vi­ser, at man fra be­gyn­del­sen har haft et mål om at be­græn­se til­strøm­nin­gen, « si­ger retsord­fø­rer Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt ( SF) til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau og til­fø­jer:

» Det er det, der har væ­ret he­le ker­nespørgs­må­let i sa­gen om Eri­trea: Hav­de Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen til hen­sigt at stand­se til­strøm­nin­gen? Fak­ta er, at der er ble­vet pro­du­ce­ret en rap­port, som man end­te med at træk­ke kon­klu­sio­ner­ne til­ba­ge fra, for­di man al­li­ge­vel ik­ke ba­re sag- tens kun­ne sen­de folk til­ba­ge til Eri­trea. «

Jyl­lands- Po­sten har få­et ak­tind­sigt i en mail, som Justits­mi­ni­ste­ri­et send­te til de nor­ske myn­dig­he­der, hvoraf det frem­går, at Dan­mark fra be­gyn­del­sen var fo­ku­se­ret på at brem­se til­strøm­nin­gen fra Eri­trea.

Stor til­strøm­ning

» Vi er klar over, at Nor­ge tid­li­ge­re har op­le­vet en stor til­strøm­ning af eri­trei­ske asylan­sø­ge­re, men at I på en el­ler an­den må­de har væ­ret i stand til at re­du­ce­re den­ne strøm be­trag­te­ligt. Vi er me­get ivri­ge ef­ter at læ­re af je­res er­fa­rin­ger i den sam­men­hæng, « skri­ver che­fen for Justits­mi­ni­ste­ri­ets asyl­kon­tor, iføl­ge Jyl­lands- Po­sten, i mai­len.

Det er ik­ke i or­den, fast­slår Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt:

» Når man kig­ger på ord­ly­den af den mail, ly­der det som om, at man le­der ef­ter me­to­der til at be­græn­se an­tal­let af asylan­sø­ge­re. Og det er jo ik­ke et sag­ligt for­mål. Vi skal hjæl­pe de men­ne­sker, der har et be­skyt­tel­ses­for­mål. «

SF kræ­ver nu en re­de­gø­rel­se fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) om sa­gen. Ads­purgt hvad Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt for­ven­ter af re­de­gø­rel­sen, sva­rer hun:

» Det kan væ­re svært for den nu­væ­ren­de mi­ni­ster at vi­de, hvad der fo­re­gik un­der en tid­li­ge­re mi­ni­ster og en tid­li­ge­re de­par­te­ments­chef, som hel­ler ik­ke er der me­re. Men jeg sy­nes, den mail ser mær­ke­lig ud, og der­for må mi­ni­ste­ren re­de­gø­re for, hvor­for man har skre­vet det på den må­de, og om det er en van­lig prak­sis at spør­ge an­dre lan­de ud på den må­de. «

Dan­mark spurg­te Nor­ge til rå­ds an­gå­en­de bå­d­flygt­nin­ge fra Eri­trea.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.