Pa­tien­ter rin­ger for­gæ­ves

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix Thomas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HO­SPI­TA­LER

Hver fem­te pa­tient på lan­dets ho­spi­ta­ler har op­le­vet at rin­ge for­gæ­ves ef­ter hjælp el­ler at bli­ve dår­ligt in­for­me­ret. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se iføl­ge Po­li­ti­ken.

spørgs­mål. Næ­sten hver fjer­de pa­tient sva­rer, at de ik­ke var godt nok ori­en­te­ret om for­lø­bet af de­res ho­spi­tals­be­søg.

Fru­stre­re­de sy­geple­jer­sker

Det over­ra­sker ik­ke Dansk Sy­geple­je­råd, hvor for­mand Gre­te Christensen for­tæl­ler om fru­stra­tion blandt med­lem­mer­ne, der fø­ler, at de ik­ke har den nød­ven­di­ge tid til at sid­de stil­le og ro­ligt med pa­tien­ten, når pa­tien­ten har brug for det. Me­ga­fon har spurgt 1.000 Og­så Læ­ge­for­e­nin­gens for­mand An­bor­ge­re, der har væ­ret til bed­reas Rud­kjø­bing kal­der det af­gø­ren­de hand­ling, un­der­sø­gel­se el­ler for be­hand­lin­gen, at pa­tien­ter og på­røple­je på ho­spi­ta­let in­den for ren­de fø­ler sig godt ori­en­te­ret og ind­dra­get.det se­ne­ste år, og her sva­rer hver fem­te, at de ik­ke ku­nansk Sy­geple­je­råd har ud fra Sund­ne få fat i per­so­na­let, når heds­mi­ni­ste­ri­ets tal be­reg­net, at 72 sy­ge­der var be­hov for hjælp ple­jer­sker i dag ud­fø­rer det sam­me ar­bej­el­ler i for­bin­del­se med de, som 100 sy­geple­jer­sker ud­før­te i 2001.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.