Mand druk­ne­de: Po­li­ti­et fri­ken­der akut­be­red­skab

BT - - NYHEDER - Thomas Sand Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DRUK­NEU­LYK­KE

Kø­ben­havns Po­li­ti vur­de­rer, at Re­gion Ho­ved­sta­dens akut­be­red­skab ik­ke gjor­de no­get galt, da man af­vi­ste at sen­de en am­bu­lan­ce nat­ten til 25. ja­nu­ar, da vid­ner bad om hjælp til en stærkt blø­de­n­de og om­tum­let mand ved Ve­sta­ma­ger me­tro­sta­tion. Det skri­ver Po­li­ti­ken.

Den 61- åri­ge Jør­gen Ki­h­le Christensen hav­de selv af­slå­et hjælp, til sidst blev han fun­det druk­net i et van­d­re­ser­voir få hund­re­de me­ter fra det sted, hvor fle­re hav­de for­søgt at hjæl­pe ham. Den af­dø­des søn un­drer sig over po­li­tiets af­gø­rel­se.

» Det er så sinds­sygt, at de først sag­de nej til i det mind­ste at kø­re ud at se på min far, når folk nu rin­ge­de om, at han ik­ke kun­ne stå selv el­ler fin­de rundt og helt ty­de­ligt hav­de slå­et ho­ve­d­et. Og det kan da umu­ligt væ­re ef­ter pro­tokol­len, at man bag­ef­ter prø­ver at få nog­le fra fa­mi­li­en til at gø­re no­get ved det, de ik­ke selv vil ta­ge sig af, « si­ger Chri­sti­an Christensen.

En­heds­chef Jan Nørt­ved fra Re­gion Ho­ved­sta­dens akut­be­red­skab fast­hol­der, at Jør­gen Ki­h­le Christensen var be­vidst om sit valg, da han sag­de nej tak til am­bu­lan­ce.

Det æn­drer iføl­ge Jan Nørt­ved ik­ke no­get, at an­dre, der var på ste­det, vur­de­re­de, at den 61- åri­ge mand var hjæl­pe­løs.

Fri­vil­li­ge led­te ef­ter Jør­gen Ki­h­le Christensen, før han blev fun­det druk­net. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.