KONTANTHJÆ

9.000 kro­ner. Det er ga­ven fra re­ge­rin­gen til de lang­tids­le­di­ge, der kom­mer i ar­bej­de. Ven­stre ef­ter­ly­ser en ‘ va­rig løs­ning’

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk ufjo@ bt. dk Bjar­ne Cory­don

KON­TANT­HJÆLP

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Re­ge­rin­gen har nu er­klæ­ret Ven­stre valg­krig på kon­tant­hjælp­s­om­rå­det. Mens Ven­stre vil ind­fø­re ‘ det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’ og gi­ve skat­te­let­tel­ser i bun­den, vil re­ge­rin­gen få kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re i ar­bej­de med en skat­te­fri job­bonus.

Der­med for­sø­ger bå­de rød og blå blok at gø­re sig mest læk­ker over for væl­ger­ne i den he­de og åre­lan­ge de­bat om kon­tant­hjælp, vur­de­rer po­li­tisk kom­men­ta­tor og di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Kra­ka Pe­ter Mo­gen­sen:

» Der er in­gen tvivl om, at det er en kamp for re­ge­rin­gen at kom­me ind på Ven­stres ba­ne om, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, « si­ger han til BT.

Iføl­ge gårs­da­gens ud­spil, der er en del af re­ge­rin­gens vækst­pak­ke, kan op til 110.000 kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re få mu­lig­hed for at få ud­be­talt en skat­te­fri bonus på op til 9.000 kr. i ‘ job­bonus’, hvis de selv fin­der et job. Ud­spil­let er re­ge­rin­gens for­søg på at plan­ke et af Ven­stres cen­tra­le bud­ska­ber i valg­kam­pen, me­ner po­li­tisk kom­men­ta­tor ved Ber­ling­s­ke Thomas Lar­sen.

» Ven­stre har væ­ret ude med bud­ska­bet om, at ’ det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de’. De har talt om et kon­tant­hjælpsloft, som er la­ve­re end i dag og vil kom­bi­ne­re det med skat­te­let­tel­ser.

Re­ge­rin­gen fo­re­slår i ste­det en job­bonus til kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re, og selv­om sig­na­ler­ne er for­skel­li­ge, så er må­let stort set det sam­me. Det, re­ge­rin­gen gør med ud­spil­let, er, at den prø­ver at neut­ra­li­se­re Ven­stres bud­skab, « si­ger han.

I of­fen­si­ven

Re­ge­rin­gen var of­fen­siv al­le­re­de med ind­kal­del­sen til gårs­da­gens pres­se­mø­de, hvor job­bonus­sen blev præ­sen­te­ret af fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) og øko­no­mi­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R). I ind­kal­del­sen brug­te re­ge­rin­gen be­vidst ven­din­gen om, at job­bonus­sen skal gø­re det ‘ me­re at­trak­tivt at ar­bej­de’.

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don af­vi­ser dog, at re­ge­rin­gen for­sø­ger at over­ta­ge Ven­stres dags­or­den og luk­ke mun­den på for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

» Det her er igen et ek­sem­pel på for­skel­len mel­lem re­ge­rin­gen og Ven­stre. De vil bru­ge pisk, vi vil gi­ve en gu­lerod. Jeg har slet ik­ke no­get håb om at luk­ke mun­den på Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Tvær­ti­mod, han skal en­de­lig de­bat­te­re så me­get, han or­ker, « si­ger Bjar­ne Cory­don.

Bonus- ini­ti­a­ti­vet kom­mer ef­ter de se­ne­re års de­bat om, hvor­vidt det i Dan­mark kan be­ta­le sig at ar­bej­de, de­bat­ten om ‘ de 800.000 på pas­siv for­sør­gel­se’ - og ef­ter re­ge­rin­gens kon­tant­hjælps­re­form, der trå­d­te i kraft 1. ja­nu­ar 2014, som gav re­ge­rin­gen ne­ga­ti­ve over­skrif­ter. De­bat­ten om lan­dets kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re har læn­ge væ­ret en po­li­tisk varm kar­tof­fel, som har få­et bå­de de­bat­tø­rer, or­ga­ni­sa­tio­ner, po­li­ti­ke­re og væl­ge­re op af sto­le­ne.

Og det er ik­ke til­fæl­digt, at re­ge­rin­gen nu for­sø­ger at vin­de no­get af det tab­te på kon­tant­hjælps- fron­ten til­ba­ge, me­ner Pe­ter Mo­gen­sen, der bi­der mær­ke i, at man med gårs­da­gens ud­spil må­ske ‘ prø­ver at sig­na­le­re, at den er gå­et lidt for langt over for kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne’:

Ros fra ven­stre­fløj­en

» Først har de sti­mu­le­ret kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne med kæp­pen, nu får de så gu­lero­den. Men det er ik­ke et ube­ga­vet ud­spil. Sam­fund­s­ø­ko­no­misk gi­ver det god me­ning at be­ta­le folk for at kom­me i ar­bej­de, for så får man og­så glæ­de af frem­ti­di­ge skat­te­ind­tæg­ter, « vur­de­rer Pe­ter Mo­gen­sen.

Hos En­heds­li­sten og SF ro­ser man re­ge­rin­gen for at vil­le hjæl­pe de lang­tids­le­di­ge, men ef­ter­ly­ser sam­ti­dig fle­re ini­ti­a­ti­ver, der ska­ber fle­re job, mens Dansk Fol­ke­par­tis fi­nansord­fø­rer René Christensen, op­ly­ser, at par­ti­et sta­dig hæl­der til Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Ven­stres mo­del.

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­mær­ke­de i går på Fa­ce­book, at det er ‘ dej­ligt at mær­ke, hvor­dan re­ge­rin­gen - her li­ge før val­get - i sti­gen­de grad bak­ker op om Ven­stres mær­kesa­ger. Nu skal det og­så bed­re kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de’.

Over for TV2 News kald­te Ven­stres stats­mi­ni­ster­kan­di­dat des­u­den re­ge­rin­gens ud­spil for ‘ et for­kø­let ini­ti­a­tiv’, som ik­ke er en ‘ per­ma­ment løs­ning’, der ‘ lø­ser det grund­læg­gen­de pro­blem’.

Hos de øv­ri­ge par­ti­er i blå blok ef­ter­ly­ser man og­så en me­re va­rig ord­ning end den, re­ge­rin­gen præ­sen­te­re­de i går. For­skel­len på kon­tant­hjælp og et lav­t­løn­net job skal væ­re stør­re, ly­der det fra er­hvervsord­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen ( K):

» Vi har sagt, at der al­tid skal væ­re mindst 3.000 kro­ners for­del ved at ar­bej­de. En hovsa- bonus lø­ser ik­ke det pro­blem. Vi skal ha­ve per­ma­nen­te løs­nin­ger - vi skal hæ­ve be­skæf­ti­gel­ses­fradra­get og sæn­ke skat­ten på ar­bej­de, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Re­ge­rin­gens mål­sæt­ning er at få ini­ti­a­ti­vet ved­ta­get in­den som­mer­fe­ri­en, så det kan træ­de i kraft til det sid­ste hal­ve år af 2015.

MAN­DAG 11. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.