Det vil re­ge­rin­gen

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen

vil med en skat­te­fri bonus på 1.500 kr. om må­ne­den i op til seks må­ne­der øge kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­nes in­ci­ta­ment til at ta­ge et ar­bej­de: - Per­so­ner, som om­fat­tes af ord­nin­gen, kan få ud­be­talt en skat­te­fri job­bonus i pe­ri­o­der med be­skæf­ti­gel­se i lø­bet af 2. hal­vår af 2015. Der kan mak- si­malt ud­be­ta­les job­bonus i 6 må­ne­der. - Bonus­sen fast­sæt­tes til 10 pct. af ar­bejds­ind­kom­sten på op til 15.000 kr. pr. må­ned. Den kan der­med højst ud­gø­re 1.500 kr. pr. må­ned og 9.000 i he­le pe­ri­o­den. - Job­bonus­sen om­fat­ter grup­pen af kon­tant- og ud-

dan­nel­ses­hjælps­mod­ta­ge­re, her­un­der per­so­ner i in­te­gra­tions­pro­gram­met, per­so­ner på le­dig­hed­sy­del­se samt per­so­ner i res­sour­ce­for­løb. - For at væ­re be­ret­ti­get til en job­bonus skal man ha­ve mindst 1 års sam­men­hæn­gen­de for­løb på en af de om­fat­te­de ydel­ser per 31. marts 2015, sva­ren­de til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.