Det vil Ven­stre

BT - - NYHEDER -

Ven­stre

har vars­let en ind­fø­rel­se af det ‘ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft’, som, iføl­ge par­ti­et, sam­men med en skat­te­let­tel­se, vil gø­re det me­re at­trak­tivt for en kon­tant­hjælps­mod­ta­ger at ta­ge et ar­bej­de. » Vi øger ge­vin­sten ved at ar­bej­de ved at gø­re to ting. Vi læg­ger loft over, hvor me­get man kan få - og så gi­ver vi en skat­te­let­tel­se, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til BT 22. april. Hvor kom­mer det mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft til at lig­ge? » Det kon­tant­hjælpsloft, der var der sidst, sva­rer til ca. 3000 min­dre om må­ne­den for den her be­røm­te fa­mi­lie med de tre børn. Jeg har ik­ke lagt mig fast på et be­løb. (...) Be­lø­bet er for al­vor in­ter­es­sant, når man ser det i sam­men­hæng med den skat­te­let­tel­se, man får. Vi er på jagt ef­ter, at ge­vin­sten ved at ar­bej­de bli­ver stør­re. Den kan i prin­cip­pet kom­me på to må­der: En­ten ved at få min­dre ved ik­ke ar­bej­de el­ler me­re ved at ar­bej­de. Og vi skal gø­re beg­ge de­le. Vi har hel­ler ik­ke lagt os fast på, hvor stor skat­te­let­tel­sen skal væ­re, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.