’ Klap­pen gik ned’

Mor trø­ster Si­mon Tal­bot, ef­ter at han gik i sort på di­rek­te tv

BT - - NYHEDER - Matias Rona ma­tr@ bt. dk

PA­NIK

TV2 hav­de li­net det helt sto­re un­der­hold­ningsshow op i for­gårs, da ’ Smid tø­jet Dan­mark’ løb over skær­men. I showet delt­og fle­re af Dan­marks bed­ste ko­mi­ke­re, her­i­blandt Si­mon Tal­bot. Det blev dog ik­ke et show, som Si­mon Tal­bot vil tæn­ke til­ba­ge på med den sto­re glæ­de.

Mens han stod på sce­nen og send­te jo­kes ud over pu­bli­kum og re­sten af Dan­mark, der så med, gik den fryg­te­de ’ klap’ nem­lig ned, og han gik fuld­stæn­dig i stå. Først ef­ter at ha­ve for­ladt sce­nen og hen­tet sit ma­nuskript kom ko­mi­ke­ren gen­nem sin del af showet.

På trods af en øl el­ler to samt en nats søvn var ko­mi­ke­ren sta­dig på­vir­ket af hæn­del­sen, da BT fan­ge­de ham til en snak i går for­mid­dags.

» Jeg har det mær­ke­ligt i dag, og det er selv­føl­ge­lig et slag for min pro­fes­sio­nel­le stolt­hed. Det var ab­so­lut ik­ke plan a, og det er fru­stre­ren­de, at klap­pen gik ned for­an en mas­se men­ne­sker og midt i ’ pri­me ti­me’, « si­ger Si­mon Tal­bot, der især ærg­rer sig over, at mor så med.

» Jeg hav­de sagt til min mor, at nu skul­le hun hu­ske at se med. Og så sker det selv­føl­ge­lig, mens hun kig­ger med, « ly­der det gri­nen­de fra ko­mi­ke­ren.

Trøst

Da han ef­ter­føl­gen­de snak­ke­de med sin mor, var der mas­ser af trøst at hen­te.

» Hun syn­tes slet ik­ke, det var så slemt. Hun kald­te det ’ små­ting’ og men­te ik­ke, at no­gen hav­de lagt mær­ke til det, « si­ger Si­mon Tal­bot gri­nen­de og på­pe­ger, at det næp­pe var til­fæl­det, da det blev sendt på lands­dæk­ken­de tv.

Ko­mi­ke­ren har ik­ke no­get bud på, hvor­for han glem­te, hvad han skul­le si­ge, men in­drøm­mer, at han i øje­blik­ket har me­get at se til

» Jeg er i gang med at op­ta­ge et sket­chs­how, men sy­nes godt jeg kun­ne klem­me et vel­gø­ren­hedsshow ind. Der­for har jeg brugt af­te­ner og næt­ter på at øve det her show, når jeg ik­ke skul­le op­ta­ge. Men det er selv­føl­ge­lig in­gen und­skyld­ning for at gå i stå, « kon­sta­te­rer Si­mon Tal­bot.

» Jeg har træ­net, som jeg ple­jer, og sy­nes og­så jeg kun­ne det. El­lers hav­de jeg da og­så ta­get en sed­del med i bag­lom­men. Det er så ba­re et uhel­digt tids­punkt, at klap­pen gik ned på, « si­ger han.

MAN­DAG 11. MAJ 2015

Si­mon Tal­bots mor syn­tes ik­ke, det var så slemt, da han for­le­den gik i sort på li­vetv: » Hun kald­te det ’ små­ting’ og men­te ik­ke, at no­gen hav­de lagt mær­ke til det. «

Ar­kiv­fo­to: Martin Syl­vest Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.