Så­dan har de æn­dret sig

Træ­ner Tanja Hul­ten­gren Lars­son fra Da­nish Sports Aca­de­my for­tæl­ler om de tre del­ta­ge­re i BTs Pro­jekt Power­man

BT - - NYHEDER - Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

De tre del­ta­ge­re i BTs Pro­jekt Power­man i sel­skab med træ­ner Tanja Hul­ten­gren Lars­son.

CHRISTINE JØR­GEN­SEN, 41 ÅR

» Hun har ud­vik­let sig helt ko­los­salt per­son­ligt. Hen­des selv­til­lid er ble­vet me­get bed­re. Nu tror hun på, at hun fy­sisk kan præ­ste­re no­get. Hun har få­et en mas­se nye kræf­ter, som hun blandt an­det kan bru­ge på job­bet og sam­men med fa­mi­li­en, for­di hun at­ter er kom­met i gang med den ak­ti­ve livsstil, som blandt an­det syg­dom­men stop­pe­de. «

RENÉ NIELSEN, 44 ÅR

» Han har æn­dret sig me­get fy­sisk og er ble­vet me­get stær­ke­re. Nu er han i stand til at hol­de en be­last­ning i læn­ge­re tid, f. eks en be­stemt puls el­ler fart. Han er ble­vet me­re lyst­be­to­net i sin træ­ning. Han får op­le­vel­ser ud af træ­nin­gen i ste­det for en må­de at ta­be sig på, og får ren­set ho­ve­d­et, hvis der er stress på ar­bej­det el­ler lig­nen­de. «

JO­SE­FI­NE BO­EL RAS­MUS­SEN, 25 ÅR

» Før­hen var det kun sejlads, der du­e­de. Nu er hun ble­vet smit­tet med den stem­ning, der er til et løb som det­te. Glæ­den er kom­met ind i hen­des træ­ning. Hen­des for­løb har væ­ret kom­pli­ce­ret, for­di hun blev kørt ned på sin da­me­cy­kel i tra­fik­ken, så vi har måt­tet ju­ste­re hen­des mål un­der­vejs. Hun var stærk på for­hånd, men nu er hun og­så ble­vet ud­hol­den­de, og hun har ba­sis for at la­ve en rig­tig flot du­at­lon, når hen­des knæ er klar igen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.