DØDS­SY­GE KAN M

Man­ge dan­ske­re, der ram­mes af kri­tisk syg­dom som kræft el­ler hjer­te- kar- syg­dom­me, aner ik­ke, at de er dæk­ket af en for­sik­ring gen­nem de­res pen­sion

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk Hans Con­rad Kalk

UVI­DEN­HED

De uhyg­ge­li­ge tal ta­ler for sig selv: Iføl­ge Kræf­tens Bekæm­pel­se bli­ver hver tred­je dan­sker på et tids­punkt i li­vet ramt af kræft, og knap 430.000 dan­ske mænd og kvin­der le­ver med en hjer­te­kar- syg­dom.

Men på trods af, at cir­ka to mil­li­o­ner dan­ske­re er for­sik­ret mod kri­ti­ske syg­dom­me gen­nem de­res ar­bejds­mar­keds­pen­sion, ved man­ge slet ik­ke, at de er dæk­ket, vi­ser en op­gø­rel­se fra In­du­stri­ens Pen­sion, der har om­kring 400.000 med­lem­mer.

Un­der­sø­gel­sen, som ana­ly­se­in­sti­tut­tet Wil­ke har fo­re­ta­get, vi­ser, at kun 61 pro­cent har kend­skab til de­res dæk­ning.

Kon­se­kven­sen er, at man­ge syg­doms­ram­te dan­ske­re kan gå glip af tu­sind­vis af kro­ner i er­stat­ning, for­di de selv skal sør­ge for at an­sø­ge.

» Uvi­den­he­den på om­rå­det kan få den be­tyd­ning, at de ik­ke får de pen­ge, de er be­ret­ti­ge­de til, og det er rig­tig, rig­tig ær­ger­ligt, « si­ger Jo­an Als­ing, der er for­sik­rings­di­rek­tør hos In­du­stri­ens Pen­sion.

Hun op­ly­ser, at cir­ka en fjer­de­del af pen­sions­sel­ska­bets med­lem­mer bli­ver ramt af en kri­tisk syg­dom mel­lem 25- og 67- års- al­de­ren.

Kræft står for langt ho­ved­par­ten, ef­ter­fulgt af hjer­te- kar- syg­dom­me og blød­nin­ger el­ler blod­prop­per i hjer­nen.

Bed­re in­for­ma­tion

Den ty­pi­ske er­stat­ning er om­kring 100.000 kro­ner, der ud­be­ta­les som en skat­te­fri sum, men det er mu­ligt at op- el­ler ned­ju­ste­re dæk­nin­gen.

Kræf­tens Bekæm­pel­se nik­ker gen­ken­den­de til pro­ble­ma­tik­ken, men fast­slår, at det går i den rig­ti­ge ret­ning, ef­ter at Sta­tens Se­rum In­sti­tut er be­gyndt at sen­de bre­ve ud til syg­doms­ram­te, hvor de bli­ver ori­en­te­ret om, at de kan væ­re be­ret­ti­get til er­stat­ning.

» Pro­ble­met er vel­kendt for kræft­pa­tien­ter, men det er til dels ble­vet af­hjul­pet af bed­re in­for­ma­tion. Der er dog sta­dig en ri­si­ko for, at nog­le over­ser mu­lig­he­den, « si­ger Na­ta­sja Espe­løv Bals­lev, der er jurist i Kræf­tens Bekæm­pel­se.

Bran­che­for­e­nin­gen

For­sik­ring & Pen­sion op­ly­ser til BT, at de fle­ste sel­ska­ber ko­or­di­ne­rer med­lem­s­da­ta med Sta­tens Se­rum In­sti­tut, så de syg­doms­ram­te kan få et brev, men der er en­kel­te for­sik­rings­sel­ska­ber, der end­nu ik­ke er ble­vet en del af den­ne ord­ning.

Læs be­tin­gel­ser­ne

Na­ta­sja Espe­løv Bals­lev me­ner, det er vig­tigt, at for­sik­rings­sel­ska­ber­ne gør en stor ind­sats for at gø­re kun­der­ne op­mærk­som på dæk­nin­gen:

» På den ene si­de kan man godt be­brej­de sig selv som for­bru­ger og løn­mod­ta­ger, hvis man ik­ke har styr på det, men på den an­den si­de er det og­så ri­me­ligt at for­lan­ge, at de, der til­by­der dæk­nin­gen, for­kla­rer, hvad det går ud på, « si­ger Na­ta­sja Espe­løv Bals­lev.

Hun an­be­fa­ler folk at læ­se for­sik­rings­be­tin­gel­ser­ne grun­digt igen­nem, da de en­kel­te sel­ska­ber selv kan de­fi­ne­re, hvil­ke di­ag­no­ser der er om­fat­tet.

» Det er ik­ke nød­ven­dig­vis nok, at din læ­ge si­ger, at du har kræft. Hvis ik­ke det fal­der ind un­der en spe­ci­fik de­fi­ni­tion, som for­sik­rings­sel­ska­bet har fast­lagt, så er man ik­ke dæk­ket. Det er no­get, som vi sy­nes er lidt be­kym­ren­de, « si­ger Na­ta­sja Espe­løv Bals­lev fra Kræf­tens Bekæm­pel­se.

MAN­DAG 11. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.