Hans ramt af blod­pr

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

HELD I UHELD

Den af­ten for lidt over et år si­den, hvor Hans Con­rad Kalk blev ramt af en blod­prop, står klart i hukom­mel­sen. Den 58- åri­ge mand fra Grå­sten fik plud­se­lig en kraf­tig smer­te i bry­stet, som strå­le­de ud i ven­stre arm.

» I lø­bet af nat­ten gjor­de det vir­ke­lig, vir­ke­lig ondt. Det var sim­pelt­hen en for­fær­de­lig smer­te i bry­stet og i ar­men, « for­tæl­ler Hans Con­rad Kalk, der tid­li­ge­re har ar­bej­det som elek­tri­ker hos Dan­foss.

Han un­dre­de sig over, hvad der var galt, og om mor­ge­nen kon­tak­te­de han sin læ­ge.

Af sted i am­bu­lan­ce

» Han sag­de til mig, at det mu­lig­vis kun­ne væ­re en blod­prop. Og han vil­le ik­ke ta­ge no­gen chan­cer, så der

Hans Con­rad Kalk fra Rin­ke­næs fik pen­ge fra sin pen­sions­ord­ning ef­ter en by­passo­pe­ra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.