MI­STE ER­STAT­NING

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 11. MAJ 2015 ’ Vis­se kri­ti­ske syg­dom­me’ er fæl­les­be­teg­nel­sen for en ræk­ke syg­dom­me, der bli­ver dæk­ket af for­sik­rin­gen, der ty­pisk er en del af ar­bejds­mar­keds­pen­sio­nen. For­sik­rin­gen dæk­ker de mest ud­bred­te syg­dom­me som kræft og hjer­te- kar­syg­dom­me. Der­u­d­over dæk­ker den og­så vis­se syg­dom­me i hjer­nen, sc­lero­se samt en ræk­ke an­dre kri­ti­ske syg­dom­me. Syg­dom­men skal væ­re ud­tryk­ke­ligt nævnt i for­sik­rings­be­tin­gel­ser­ne, for at den er dæk­ket af for­sik­rin­gen. Af for­sik­rings­be­tin­gel­ser­ne vil det frem­gå, hvad der er af krav til di­ag­no­sen, og hvil­ke krav, der el­lers skal væ­re op­fyldt. Er en syg­dom ik­ke nævnt i be­tin­gel­ser­ne, er den ik­ke dæk­ket. Hel­ler ik­ke, selv­om den kan væ­re kri­tisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.