Rop: ’ Jeg kun­ne ha­ve mi­stet 100.000’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Lars Sa­lo­mon­sen

blev rin­get til en am­bu­lan­ce, som kør­te mig på sy­ge­hu­set, « for­tæl­ler Hans Con­rad Kalk.

Her fo­re­tog læ­ger­ne fo­re­tog en un­der­sø­gel­se af årer­ne, og re­sul­ta­ter­ne blev sendt til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

» De gav mig be­sked om, at jeg skul­le ha­ve en by­pass- ope­ra­tion, « for­tæl­ler Hans Con­rad Kalk.

Få da­ge før ope­ra­tio­nen, der blev ud­ført den 13. marts 2014, fik han end­nu en blod­prop.

I de ef­ter­føl­gen­de seks uger var Hans Con­rad Kalk igen­nem et langt genop­træ­nings­for­løb, men kro­ni­ske ryg­pro­ble­mer har for­hin­dret ham i at kom­me til­ba­ge på ar­bejds­mar­ke­det.

Hårdt for øko­no­mi­en

He­le syg­doms­for­lø­bet har få­et stor be­tyd­ning for Hans Con­rad Kal­ks pri­va­tø­ko­no­mi. Den må­ned­li­ge ind­komst er ble­vet re­du­ce­ret med om­kring 10.000 kro­ner. Men det var et pla­ster på sår­et, da han via en HR- me­d­ar­bej­der hos Dan­foss fandt ud af, at han gen­nem sin ar­bejds­mar­keds­pen­sion er for­sik­ret mod kri­tisk syg­dom.

» Det vid­ste jeg in­tet om. Så jeg send­te en an­søg­ning til sel­ska­bet, og ef­ter cir­ka 14 da­ge fik jeg 100.000 kro­ner ud­be­talt. Hvis ik­ke jeg var ble­vet gjort op­mærk­som på det, så kun­ne jeg ha­ve mi­stet de pen­ge. «

I de se­ne­ste må­ne­der har Hans Con­rad Kalk væ­ret igen­nem et prak­tik­for­løb som hjæl­per på et ple­je­hjem. Men han fø­ler sig end­nu ik­ke helt på top­pen.

» Jeg er ik­ke helt op­pe på det ni­veau, jeg ger­ne vil­le, og på grund af min ryg kan jeg ik­ke kom­me til­ba­ge som elek­tri­ker. Men hvis jeg sam­men­lig­ner det med, hvor­dan jeg hav­de det tid­li­ge­re, er det selv­føl­ge­lig gå­et et styk­ke i den rig­ti­ge ret­ning, « si­ger Hans Con­rad Kalk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.