SE­KUN­DER Kam­pe i Ma­kedo­ni­en

Ot­te po­li­ti­folk dræbt af væb­net grup­pe i al­bansk om­rå­de . Fle­re rap­por­te­res sår­et

BT - - NYHEDER - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MA­KEDO­NI­EN

Ind­byg­ger­ne i by­en Ku­ma­no­vo i Ma­kedo­ni­en på græn­sen til Ko­so­vo fi k sig lør­dag et blo­digt fl as­h­ba­ck.

Fra mor­gen til sen aft en gen­lød en for­stad til græn­se­by­en af skud­sal­ver og gra­na­t­eks­plo­sio­ner, da ma­kedonsk spe­ci­al­po­li­ti kom i kamp med en stor og vel­be­væb­net grup­pe i det al­bansk do­mi­ne­re­de om­rå­de.

Ot­te po­li­ti­folk var i går rap­por­te­ret dræbt, det sam­me gæl­der mindst 14 af grup­pens med­lem­mer, mens me­re end 30 an­dre per­so­ner blev sår­et.

Iføl­ge BBC over­gav 20 fra grup­pen sig eft er­føl­gen­de, op­ly­ser den ma­kedon­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Gor­da­na Jan­ku­lovska.

Der er ik­ke be­kræft ede op­lys­nin­ger om grup­pens til­hørs­for­hold, men me­get ty­der på, at der er ta­le om ek­stre­mi­ster fra en­ten Ma­kedo­ni­ens sto­re al­ban­ske min­dre­tal, el­ler per­so­ner ’ der har in­fi ltre­ret om­rå­det fra et na­bo­land for at be­gå ter­r­or­hand­lin­ger’, sag­de in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­ets tals­mand Ivo Ko­tevski til Reu­ters.

We­e­ken­dens vold­som­me uro brin­ger min­del­ser i re­gio­nen om åre­ne 1996 til 1999, hvor Ko­so­vo ved hjælp af den ko­so­vo- al­ban­ske gu­e­ril­la­hær UCK - og til sidst med Natos hjælp - kæm­pe­de sig fri af Ser­bi­en.

Har tid­li­ge­re for­søgt op­rør

De­le af det al­ban­ske min­dre­tal i Ma­kedo­ni­en, der ud­gør 30 pro­cent af lan­dets to mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, for­søg­te sig i 2001 med en væb­net op­stand for at få stør­re ind­fl ydel­se i ma­kedonsk po­li­tik. Op­stan­den blev slå­et ned, og med ve­st­lig mel­lem­komst blev der ind­gå­et en aft ale om at gi­ve den al­ban­ske be­folk­nings­grup­pe me­re magt, men det har kne­bet med at få tin­ge­ne vir­ke­lig­gjort.

Der­for ul­mer util­freds­he­den sta­dig i græn­se­om­rå­det, og ind­byg­ge­re blev lør­dag set fl yg­te fra kam­p­om­rå­det med de­res ejen­de­le.

Og som en æl­dre mand sag­de til Reu­ters: » Jeg tro­e­de al­drig, det vil­le ske igen. Det her er me­get skræm­men­de. «

Det ma­kedon­ske po­li­ti­ske land­skab er i for­vej­en gift igt, og re­ge­rin­gen be­skyl­des af op­po­si­tio­nen for magt­mis­brug og snyd ved sid­ste års par­la­mentsvalg. Det po­li­ti­ske kli­ma i Ma­kedo­ni­en er ble­vet yder­li­ge­re for­vær­ret, eft er det er kom­met frem, at re­ge­rin­gen har afl yt­tet op­po­si­tio­nens te­le­fo­ner. Op­po­si­tio­nens le­der, Zor­an Za­ev, sam­men­lig­ner di­rek­te re­ge­rin­gen med et dik­ta­tur.

Som re­ak­tion de­mon­stre­re­de fl ere tu­sin­de og kom i klam­me­ri med po­li­ti­et ons­dag i ho­ved­sta­den Skopje.

Et æl­dre al­bansk par ven­ter på at få til­la­del­se til at pas­se­re en ga­de, der er blo­ke­ret af po­li­ti, ef­ter at kam­pe brød ud i om­rå­det i we­e­ken­den. Fo­to: Afp

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.