Kul­tur Al­ber­te: Jeg undg

Med ny mand, nyt al­bum og for­fæn­ge­lig­he­den på lavblus ny­der Al­ber­te li­vet som al­drig før

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Bør­ne­ne på 23 og 27 er for­længst fl yt­tet hjem­me­fra. Der er smi­le­ryn­ker om­kring øj­ne­ne. Og ti­den som Bam­ses bed­ste ve­nin­de Lu­na er blot et sødt min­de. Men san­ger , for­fat­ter og sku­e­spil­ler Al­ber­te Win­ding har al­drig væ­ret me­re lyk­ke­lig og til­freds.

» Jeg spej­ler mig ik­ke så oft e som før. Og når jeg for en sjæl­den gangs skyld fø­ler mig se­xet, lig­ner jeg sik­kert en trold. Men sam­ti­dig træk­ker jeg vej­ret lidt dy­be­re. Og jeg for­sø­ger at stræk­ke hvert et mi­nut til et år, « si­ger Al­ber­te, der sid­ste år run­de­de det skar­pe hjør­ne på 50 år.

» Jeg har al­drig væ­ret så god til at for­li­ge mig med min al­der. Og når hu­mø­ret er rig­tig højt, bli­ver jeg plud­se­lig 14 år igen. Men hel­dig­vis har jeg al­drig væ­ret så op­ta­get af spej­let. Jeg er lidt af et hip­pie­barn, så der skal ik­ke så me­get til, før jeg fø­ler mig for­fæn­ge­lig. Men rast­løs­he­den er væk. Og i dag kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig no­get bed­re end at våg­ne op i vo­res som­mer­hus i Vej­by, åb­ne dø­ren til ha­ven, ny­de ud­sig­ten og så stil­le og ro­ligt gå i gang med en ny dag, « si­ger Al­ber­te til BT.

Ny kæ­re­ste og mand

Men nu må du en­de­lig ik­ke tro, at Al­ber­te ba­re sid­der på sin fl ade og drik­ker ur­te­te og kig­ger ud i ha­ven.

Til dag­lig bor hun sam­men med sin nye mand, gu­i­ta­ri­sten An­dreas Fug­le­bæk, li­ge midt i Kø­ben­havns pul­se­ren­de liv, med ud­sigt over Nør­report Sta­tion.

Og selv­om det si­den 1985 er ble­vet til man­ge so­lo­al­bum, ad­skil­li­ge bø­ger for bå­de børn og voks­ne og rol­ler på bå­de tv og te­a­ter, sku­er Al- ber­te sta­dig fremad. I dag ud­sen­der san­ge­r­in­den så­le­des sam­men med An­dreas og sit band sit 16. so­lo­al­bum, ’ Kom­mer hjem’. Og hun kun­ne ik­ke væ­re me­re stolt.

» Før vi blev kæ­re­ster og gift , mød­tes An­dreas og jeg pri­mært som mu­si­ke­re. Nu skri­ver vi sam­men. Vi har en stor gen­si­dig respekt. Han er en fan­ta­stisk mu­si­ker og hånd­vær­ker. Det er som at væ­re gift med sin bed­ste ven og le­ge­kam­me­rat. Og vi har skabt san­ge­ne på det nye al­bum på en helt ny må­de. Pro­ces­sen har væ­ret skøn og nem. Der har ik­ke væ­ret no­gen for­skel på ar­bej­de og fri­tid. Vi har spil­let de nye san­ge sam­men med ven­ner i ha­ven. Og selv­om det ly­der kli­ché- ag­tigt, har jeg ik­ke væ­ret så glad for et al­bum si­den ’ Ly­se næt­ter’ fra 1991, « si­ger Al­ber­te Win­ding

Og al­bum­met og æg­te­man­den er ik­ke det ene­ste nye i Al­ber­tes liv.

Som at mø­de far igen

For halvan­det år si­den mød­te Al­ber­te så­le­des og­så sin egen on­kel Pe­ter Vin­ding Di­ers for før­ste gang.

» Han har al­tid bo­et på Si­ci­li­en, hvor han og hans fa­mi­lie pro­du­ce­rer vin. Vi mød­tes via nog­le fæl­les ven­ner. Og sid­ste år fejre­de vi jul sam­men med dem på Si­ci­li­en. Og det var fan­ta­stisk, « si­ger Al­ber­te, hvis far var den kend­te og el­ske­de tv- vært, for­fat­ter og mul­ti­kunst­ner Thomas (’ Su­per Carla’) Win­ding, der dø­de i 2008.

» Det var på én el­ler an­den må­de som at mø­de en del af min far igen. Pe­ter vid­ste en mas­se, som jeg ik­ke vid­ste. Så det er dej­ligt at læ­re ham at ken­de, « si­ger Al­ber­te Win­ding, der og­så glæ­der sig til at rej­se som­mer­lan­det tyndt med si­ne og An­dreas nye san­ge.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.