Helt tæt på Al­ber­te og li­vet

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Kom­mer hjem’ POP ***** *

væ­ret bed­re. Og hen­des nye al­bum er som et ufor­stilt mu­si­kalsk brev fra en nær ven. For man­ge år si­den sang Al­ber­te ’ Tæn­der på et kys’, ’ Ly­se næt­ter’ og ’ Tju bang cho­ko­la­de­mand’. Men li­ge­som al­le an­dre bli­ver kø­ben­hav­ner­pi­gen æl­dre og me­re tænk­som.

Det re­sul­te­rer i san­ge som ’ Ærø’, hvor af­dø­de ven­ner min­des, og den af­dæm­pe­de øre­hæn­ger ’ Li­ge me­get værd’, hvor æg­te­man­den An­dreas’ fi ne fi nger­spil smy­ger sig om­kring linjer som ’ Al­le fi k de børn, de skul­le ha­ve’.

Li­vet går med an­dre ord sin gang. Men trods mod­gang le­ver lyk­ken. Ven­ska­ber­ne og øje­blik­ke­ne bli­ver dy­be­re. Og tak­ket væ­re et im­po­ne­ren­de nær­vær fi nder Al­ber­te sin kar­ri­e­res bed­ste me­lo­di­er og tek­ster. Her er in­gen di­stan­ce imel­lem so­li­sten og hen­des mu­si­kal­ske kunst.

Og med per­fekt ba­lan­ce imel­lem lys og mør­ke frem­står ’ Kom­mer hjem’ som en frisk­skå­ret ski­ve af sel­ve li­vet.

Al­ber­te Win­ding ven­der ryg­gen til spej­let. For­fæn­ge­lig­hed har al­drig væ­ret san­ge­r­in­dens last. Men livs­glæ­den le­ver på det nye al­bum ’ Kom­mer hjem’.

Fo­to: Ma­rie Hald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.