Renées jagt på no­get ’ rig­tigt’

Da Renée Toft Si­mon­sen blev psy­ko­log og se­ne­re for­fat­ter, fi k hun en­de­lig an­er­ken­del­se

BT - - NAVNE - An­ne Funch afu@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Hvor be­gyn­der hi­sto­ri­en om Renée Toft Si­mon­sen egent­lig?

I 1980er­nes New York Ci­ty, da hun som 17- årig ind­led­te sin kar­ri­e­re som su­per­model hos Eile­en Ford?

Hos for­æl­dre­ne Jens og In­grid, som hun har få­et si­ne stær­ke jy­ske ge­ner fra?

El­ler er hi­sto­ri­ens vir­ke­li­ge be­gyn­del­se, da hun eft er knap ti år i bran­chen fi k fl im­mer af mo­del­li­vet, søg­te eft er en ny iden­ti­tet og lod hå­re­ne gro un­der ar­me­ne?

I mor­gen fyl­der psy­ko­lo­gen, bør­ne­bogs­for­fat­te­ren, klum­meskri­ben­ten og ’ Fa­ce of the Eigh­ties’ Renée Toft Si­mon­sen 50 år.

Gen­nem fl ere år i mo­del­bran­chen hav­de hun over­skre­det si­ne eg­ne græn­ser me­re og me­re. Det sam­me hav­de hun gjort i for­hol­det til kæ­re­sten, Du­ran Du­ran- bas­si­sten Jo­hn Tay­l­or.

Trods sin stær­ke jy­ske iden­ti­tet og et liv, man­ge vil­le gi­ve de­res høj­re arm for, var det der­for en vold­somt usik­ker ung kvin­de på vej ned i et sort hul, der som 26årig tog fl ug­ten i ki­b­butz sam­men med sin sø­ster.

Det frem­går af bo­gen ’ Renée – At fi nde

MAN­DAG 11. MAJ 2015 hjem’, der ud­kom sid­ste år, del­vis ba­se­ret på dag­bogs­no­ta­ter, og som er ble­vet til i sam­ar­bej­de med An­dreas Fugl Thøgersen.

Et or­dent­ligt men­ne­ske

Bo­gen kon­klu­de­rer, at der nok ik­ke fi ndes en rig­tig be­gyn­del­se på hi­sto­ri­en. Men en rød tråd bag de man­ge anek­do­ter om stjer­ner, stoff er, catwal­ks, kar­ri­e­re­valg, skils­mis­ser, sex, mænd og mil­li­o­ner i form af en livslang kamp: Øn­sket om at bli­ve et or­dent­ligt men­ne­ske, der ik­ke er sty­ret af sin angst, men ev­ner at gi­ve kær­lig­hed til sig selv og an­dre.

Men og­så et men­ne­ske, som hi­ger eft er an­er­ken­del­se for no­get ’ rig­tigt’. Et aka­de­misk stem­pel og et skøn­lit­terært for­fat­ter­skab. Beg­ge de­le har hun op­nå­et.

Af sin mand Thomas Hel­mig er Renée Toft Si­mon­sen be­skre­vet som et men­ne­ske, hvis grund­krav til til­væ­rel­sen er tryg­hed og fa­mi­li­e­liv. En tryg­hed, det har væ­ret hen­de magt­på­lig­gen­de at gi­ve si­ne børn, for­di h en­des egen barn­dom var det mod­sat­te.

Hun er et men­ne­ske, der gi­ver me­get, men som og­så kræ­ver en del af an­dre, ly­der det. Rå i sit ud­tryk, men al­drig næ­rig med at de­le hud­løst ud af sig selv. Hel­ler ik­ke når det har hand­let om den angst, hun i lig­hed med man­ge an­dre har kæm­pet med i åre­vis.

Ud­dan­net som cand. psych. i 2002 og med sto­re am­bi­tio­ner om at bli­ve for­sker. Men det blev et ta­lent for at skri­ve og for­tæl­le hi­sto­ri­er, især om pi­gen Kar­la, der gjor­de Renée Toft Si­mon­sen til be­st­sel­ler­for­fat­ter. S iden er Kar­la- se­ri­en ble­vet fi lma­ti­se­ret.

Om sin 50 års fød­sels­dag skrev hun sid­ste år i bi­o­gra­fi en:

’ Jeg har be­slut­tet, at når jeg fyl­der 50, vil jeg in­vi­te­re samt­li­ge kvin­der, der har væ­ret be­tyd­nings­ful­de i mit liv, til en stor fest. (...) Jeg skal sid­de for bor­den­den og fø­le mig som den ri­ge­ste kvin­de i ver­den, for­di al­le de vi­dun­der­li­ge ve­nin­der har ta­get sig tid til at væ­re li­ge der, i det rum, på det tids­punkt’.

Renée Toft Si­mon­sen, 80er­nes an­sigt, har al­drig lagt skjul på, at hun ude­luk­ken­de var top­mo­del for pen­ge­nes skyld. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.