FOL­KE­TIN­GET LE­GA­LI­SE­RER CHRI­STI­A­NIA

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 29 år si­den 1986

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er fo­kus på di­ne pen­ge­sa­ger, hvor du ik­ke kan væ­re helt sik­ker på, at alt er som det skal væ­re. Der er og­så ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Må­nen og Sa­turn på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til en dag, hvor du me­re end sæd­van­ligt bli­ver klar over di­ne fø­lel­ser og be­hov. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du går med ro­man­ti­ske tan­ker. Du er mo­dig, og har lyst til at gø­re no­get, som du ik­ke ple­jer. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Selv­om du må­ske har fri i dag, så er det dit ar­bejds­liv, som er i di­ne tan­ker. Det er en god dag til en lang og dyb sam­ta­le med en kær per­son. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det vil ik­ke nyt­te no­get, at du klan­drer an­dre for dår­lig op­før­sel. Omvendt så er det en god idé til en al­vor­lig sam­ta­le om­kring di­ne fø­lel­ser. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan vir­ke­lig for­ven­te al den hjælp og op­bak­ning, som du har brug for. Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en, og du kan glæ­de dig til i aft en. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 De be­græns­nin­ger, som du har følt i læn­ge­re tid, vil nu plud­se­ligt for­svin­de som dug for so­len. Du fø­ler dig me­re fri, end du læn­ge har gjort. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du gi­ver dig selv lov til for­ny­el­se på en­hver må­de, jo me­re vil du mær­ke, at ener­gi­en om­kring dig bli­ve me­re og me­re po­si­tiv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

76). ( Svær 50). ( Mid­del 5). ( Nem

- Fol­ke­tin­get le­ga­li­se­rer den 15 år lan­ge ’ be­sæt­tel­se’ af Frista­den Chri­sti­a­nia.

Frista­den Chri­sti­a­nia har bå­de før og ef­ter le­ga­li­se­rin­gen i 1986 kæm­pet for ret­ten til at ek­si­ste­re. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.