Oves on­de OB­tur

Ove Pe­der­sen har red­det OB fra nedryk­ning. Men trods det fl ot­te red­nings­ar­bej­de har suc­ce­stræ­ne­ren sta­dig in­tet ar­bej­de eft er fe­ri­en

BT - - SPORTEN - KAM­PEN PÅ SPID­SEN

år over­tog et OB- mand­skab i dyb kri­se. Nu har hol­det lagt af­gø­ren­de af­stand til nedryk­nings­stre­gen, og Ove Pe­der­sen står til­ba­ge med end­nu et mester­styk­ke til et eft er­hån­den alen­langt ge­ne­ra­lie­blad.

Al­li­ge­vel er man­den med det sto­re smil og de kla­re hold­nin­ger fær­dig ved ro­ret på Fyns fod­bold­fl agskib til som­mer, når Kent Nielsen i ste­det ta­ger plads på broen.

Det kan vir­ke pa­ra­doksalt. Og det kan vir­ke de­ci­de­ret mystisk, at han ik­ke al­le­re­de nu har et job i en an­den Su­per­liga- klub. Men den yng­ste af dansk fod­bolds to be­røm­te Ove’r har in­tet hast­værk. Han ven­ter på det til­bud, der får det spar­som­me hår til at rej­se sig og bril­len til at dug­ge let.

» Jeg øn­sker, der går lidt tid end­nu, in­den jeg får min frem­tid på plads. Jeg har nog- le ting, der skal son­de­res, « si­ger suc­ce­stræ­ne­ren til BT.

Har det no­get at gø­re med et job i ud­lan­det?

» Det kun­ne det godt ha­ve, men det be­hø­ver ik­ke væ­re så­dan. Jeg har ik­ke så travlt, « si­ger træ­ne­ren, der har ét sim­pelt krav til en kom­men­de ar­bejds­gi­ver.

» Jeg vil ger­ne hen et sted, hvor de har en eli­te­ung­doms­af­de­ling. For det har al­tid væ­ret mig at fø­re un­ge spil­le­re frem. Al­le de ste­der, jeg har væ­ret, kan du sæt­te fl ue­ben ud for man­ge spil­le­re, som er kom­met ud af in­gen­ting, men som jeg har ført frem. Det kun­ne jeg godt øn­ske mig. Og så er det li­ge me­get, hvor det er, « ly­der det fra Ove Pe­der­sen.

En fan­ta­stisk mand

Den 60- åri­ge jy­de har fem kam­pe til­ba­ge i spid­sen for

BE­GÅR OB EN FEJL VED AT SKIL­LE SIG AF MED OVE PE­DER­SEN EF­TER SÆ­SO­NEN?

OB, in­den jog­ging­drag­ten gi­ves vi­de­re til Kent Nielsen. Men i Oden­se står det al­le­re­de fast, at man­den kendt som ’ Ove P’ bli­ver sav­net.

» Han er en fan­ta­stisk mand. Han er fair, sim­pel og li­ge til. Man ved, hvad han vil. Der er ik­ke så me­get hur­lum­hej. Det gør det en­kelt at for­stå. Det er li­ge­gyl­digt, hvad man hed­der. Hos ham spil­ler de 11 bed­ste hver gang, « si­ger OBs Mikkel Des­ler.

» Han har fl yt­tet men­ta­li­te­ten hos os. Han er en mand, der ken­der til det med at lig­ge på vip­pen, han fi k re­a­li­te­ter­ne til at gå op for den en­kel­te her i klub­ben. I an­dre klub­ber er man helt klar over, at det er så­dan en sæ­son bli­ver, men det var nok vig­tigt her i OB, at han hur­tigt fi k æn­dret hold­nin­gen til den si­tu­a­tion her hos os, « fort­sæt­ter midt­ba­ne­spil­le­ren.

Til som­mer skal hold­nin­gen æn­dres i en an­den klub. Det kun­ne væ­re ble­vet i Søn­derjy­ske, men trods sam­ta­ler skul­le det ik­ke væ­re så­dan.

OB- træ­ner Ove Pe­der­sen kom med sej­ren over FC Midtjyl­land op på et po­intsnit på 1,53 per kamp ( ni sej­re, to uaf­gjor­te og ot­te ne­der­lag), si­den han til­ba­ge i sep­tem­ber over­tog fra Troels Bech. Sidst­nævn­te op­nå­e­de et snit på 1,10 po­int per kamp for sæ­so­nen 2013/ 14 og før­ste del af 2014/ 15. Fo­to: Claus Fi­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.