’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Chri­sti­an Nør­gaard

Jeg kom­mer ik­ke til at sid­de i en hvid trø­je og hol­de med FCK. Det kom­mer al­drig til at ske. Vi skal ha­ve fo­kus på at gø­re ar­bej­det fær­dig selv, og det kom­mer vi til

Målsco­rer Jo­han Lars­son si­ger om gårs­da­gens ’ tab­te’ to po­int:

» Det er en stor skuff el­se for os, men vi må ro­se de­res må­l­mand. Han var kamp­af­gø­ren­de, men jeg er sta­dig sik­ker på, vi ta­ger bron­zen. «

Vil ik­ke hep­pe på FCK

Re­sul­ta­tet be­ty­der at Brønd­by er et po­int for­an Ran­ders i du­el­len om bron­ze­me­dal­jer og en bil­let til Eu­ro­pa. Tors­dag kan FC Kø­ben­havn med en sejr i po­kal­fi na­len mod FC Vestsjæl­land sør­ge for, at og­så fj er­de­plad­sen vil gi­ve eu­ro­pæ­isk del­ta­gel­se, da ta­be­ren af po­kal­fi na­len ik­ke læn­ge­re får den plads i til­fæl­de af, at po­kal­vin­de­ren er kva­li­fi ce­ret via sin liga- pla­ce­ring. Det får dog ik­ke Brønd­bys spil­le­re til at hep­pe på ri­va­ler­ne FCK.

» Jeg kom­mer ik­ke til at sid­de i en hvid trø­je og hol­de med FCK. Det kom­mer al­drig til at ske. Vi skal ha­ve fo­kus på at gø­re ar­bej­det fær­dig selv, og det kom­mer vi til, « si­ger Brønd­bys uhel­di­ge helt Chri­sti­an Nør­gaard, der bå­de lag­de op til Jo­han Lars­sons fø­rings­mål og score­de i eget net.

Red­nings­man­den

AaBs sto­re helt var Ni­co­lai Lar­sen. Må­l­man­den di­ske­de op med nog­le helt van­vit­ti­ge red­nin­ger..

Jeg hav­de en tid­ligt i før­ste halv­leg på Ha­sa­nis for­søg, og den red­ning gav no­get selv­til­lid, si­ger Lar­sen, men han vil ik­ke ha­ve for me­get at se til re­sten af sæ­so­nen.

» Hvis vi skal be­va­re den lil­le mu­lig­hed for bron­ze, skal vi vin­de re­sten af vo­res kam­pe. læn­ge­re er den ik­ke. «

Chri­sti­an Nør­gaard ærg­rer sig over det uaf­gjor­te re­sul­tat mod AaB, der be­ty­der at Ran­ders blot er et po­int ef­ter Brønd­by i bron­ze­kam­pen. Nør­gaard er dog sta­dig­væk over­be­vist om, at Brønd­by ta­ger bron­zen. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.