LD OG UL­VE hi­sto­ri­er om FCMs hi­sto­rie, du skal kun­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MMAANNDDAAGG 1 111. M. MA­JA 2J0 210515

Kø­bet af i OB i som­me­ren 2008 for om­kring 22 mil­li­o­ner kro­ner er sta­dig den stør­ste trans­fer mel­lem to dan­ske klub­ber, og hand­len kom til at stå som det ly­sen­de kla­re ek­sem­pel på, at klub­ben som den fræk­ke dreng med de helt vil­de am­bi­tio­ner og­så mi­ste­de re­a­li­tets­san­sen af og til. Den trans­fer­sum blev til evig tid mest no­get, man ryste­de på ho­ve­d­et af.

Den in­di­ske rig­mand le­ve­re­de groft sagt en red­ning af den øko­no­misk træng­te klub, da han i som­me­ren 2011 gik ind og in­ve­ste­re­de om­kring 70 mil­li­o­ner kro­ner i sel­ska­bet. Tan­ker­ne om et sam­ar­bej­de mel­lem FCM og den in­di­ske fod­bold­klub Dem­po Sports Club, hvor rig­man­den var for­mand, så man al­drig me­get kon­kret hand­ling af. I dag er Dem­po ude igen.

Sats­nin­gen på et er ble­vet en af sig­na­tur­hi­sto­ri­er­ne om FC Midtjyl­land. Bå­de for det go­de og det min­dre go­de. Det var her­til, at man i star­ten af 00er­ne hen­te­de un­ge ni­ge­ri­an­ske dren­ge på ned til 16 år og skab­te sto­re su­per­ligapro­fi ler af dem. FI­FA så det imid­ler­tid som et brud på reg­ler­ne om, hvor un­ge spil­le­re man må hen­te og fi k med­hold i spørgs­må­let hos den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol CAS. Der­for kan man i dag tid­ligst hen­te ni­ge­ri­a­ner­ne i sam­ar­bejds­klub

ben FC Ebe­dei, når de er 18 år. Og så skal du vi­de, at

var i klub­ben, og at man trods dom­me for vold, hæ­le­ri og et fra­ta­get kø­re­kort samt en me­get lidt dansk op­fat­tel­se af, hvad hold­spil be­ty der, blev ved med at lyk­kes med at rum­me Zi­dan i klub­ben, og at han spil­le­de som en drøm. Punk­tum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.