Drøm­men på He­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER 15 år si­den, FC Midtjyl­land før­ste gang sat­te sig til Su­per­liga- bor­det som en ba­by- klub med blot en en­kelt sæ­son i ble­en. Si­den er me­get sket for klub­ben, der star­te­de som en am­bi­tiøs drøm for en fl ok midtjy­der, der var træt­te af se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger og i ste­det øn­ske­de at kæm­pe med i top­pen af dansk fod­bold.

Trods gårs­da­gens ned­t­ur i Oden­se, kan det øn­ske gå ul­ti­ma­tivt i op­fyl­del­se med et dansk mester­skab al­le­re­de i næ­ste we­e­kend, hvis re­sul­ta­ter­ne går jy­der­nes vej. MED SÅ­DAN EN be­gi­ven­hed li­ge om hjør­net er det op­lagt at se lidt til­ba­ge på, hvad det er, der har ført over­byg­nin­gen af Her­ning Fremad og Ikast fS frem til, hvor den er i dag. For der har væ­ret bå­de op- og ned­t­u­re på He­den.

Pionérån­den, provin­s­fø­lel­sen og pro­vo­ka­tio­nen har al­tid væ­ret FC Midtjyl­lands ken­de­tegn. Det var den og­så om­kring årtu­sind­skift et, da Ove Pe­der­sen – ja, den Ove Pe­der­sen – før­te klub­ben i Su­per­liga­en på su­veræn vis, og eft er­føl­gen­de etab­le­re­de Ul­ve­ne i top­pen af den bed­ste ræk­ke med spil­le­re som Mor­ten Skou­bo og Pe­ter Sand som om­drej­nings­punk­ter. SI­DEN KOM UN­DER­HOLD­NINGS­VÆR­DI­EN i høj­sæ­det med Erik Ras­mus­sen og fæ­no­me­na­le Mo­ha­med Zi­dan bag rat­tet, og og­så me­tal­ler­ne, der blev hen­tet til det uld­jy­ske blev af en hø­je­re og hø­je­re ka­rat.

Skift en­de træ­ne­re eft er Erik Ras­mus­sen for­må­e­de imid­ler­tid ik­ke at hol­de ka­den­cen. Til dels på grund af en øko­no­mi med knal­drø­de tal. En øko­no­mi, som hvis det ik­ke var for en in­disk kyl­lin­ge­far­mer og si­den en en­gelsk gam­b­ler, hav­de sendt klub­ben ud i kon­kur­sens mør­ke. I DAG HOL­DER den en­gel­ske gam­b­lers pen­ge liv i bu­tik­ken uden­for ba­nen, mens Glen Rid­ders­holm gør det in­den­for kridt­stre­ger­ne. Og han gør me­get me­re end det. FC Midtjyl­land er sta­dig småpro­vo­ke­ren­de provin­spio­ne­rer. Men de er det på en må­de, så jeg ik­ke kan an­det end un­de dem det mester­skab, der var 15 år un­der­vejs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.