’ De slag­te­de mig’

Ste­ven Ger­rard blev klap­pet fra ba­nen af Chel­seas fans, men al­li­ge­vel var han alt an­det end til­freds med de­res op­før­sel i topkam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Reu­ters

PRE­MI­ER LE­AGUE Men det var ik­ke de sluk­ke­de Cham­pions Le­ague- drøm­me, der løb med op­mærk­som­he­den ef­ter kam­pen. Det var i ste­det Li­ver­pools an­fø­rer, Ste­ven Ger­rard.

Ik­ke ale­ne score­de den en­gel­ske le­gen­de Mer­sey­si­de- klub­bens ene­ste mål. Da han blev ud­skif­tet ef­ter 79 mi­nut­ter, ske­te det og­så til stå­en­de ova­tio­ner fra til­sku­er­ne på Stam­ford Brid­ge.

Hyl­de­sten skul­le ses i ly­set af, at kam­pen med al sand­syn­lig­hed var Ger­rard sid­ste på Chel­seas hjem­me­ba­ne. Midt­ba­ne­spil­le­ren skif­ter ef­ter sæ­so­nen til ame­ri­kan­ske LA Ga­laxy – men trods den fi­ne af­skeds­sa­lut hav­de Ste­ven Ger­rard ik­ke me­get ros til overs for Chel­se­a­til­hæn­ger­ne.

» Jeg har ik­ke tænkt mig at øn­ske no­get godt for Chel­sea- fan­se­ne. Det var pænt af dem at mø­de op for en gangs skyld, « lød stikpil­len fra den 34- åri­ge eng­læn­der.

» Jeg glæ­der mig me­re over ova­tio­ner­ne fra Li­ver­pool- fan­se­ne. Chel­sea- til­hæn­ger­ne vi­ste må­ske respekt i et par se­kun­der, men de slag­te­de mig re­sten af kam­pen, « fort­sat­te Ger­rard med hen­vis­ning til Chel­sea- til­hæn­ger­nes hån­li­ge op­før­sel kam­pen igen­nem. Ban­ne­re, der he­vi­ste til Ger­rards gi­gan­ti­ske fejl fra sid­ste sæ­son, hvor han gled og ko­ste­de klub­ben mester­ska­bet i 0- 2- ne­der­la­get til Chel­sea, pry­de­de blandt an­det tri­bu­ner­ne.

» Det er al­tid rart at bli­ve klap­pet fra ba­nen. Men det vil al­tid væ­re vig­tigst for mig, at klap­pe­ne kom­mer fra Li­ver­pool- til­hæn­ger­ne. De har væ­ret med mig fra dag ét, « sag­de han.

Chel­seas fans og ma­na­ger José Mourin­ho klap­per Ste­ven Ger­rard fra ba­nen på Stam­ford Brid­ge.

Chel­seas fans more­de sig for sid­ste gang på Ste­ven Ger­rards be­kost­ning ved at hen­vi­se til den fa­mø­se epi­so­de sid­ste sæ­son, der ko­ste­de Mer­sey­si­de- hol­det det en­gel­ske mester­skab. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.