Slog ta­ber­kul­tu­ren til igen?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Jør­gen Kirk

SLOG BJER­RING­BRO- SIL­KE­BORGS TABERKULTUR til igen, el­ler var gårs­da­gens se­mi­fi - na­le­ne­der­lag til Skjern ba­re et ud­tryk for styr­ke­for­skel­len mel­lem de to mand­ska­ber?

Jeg hæl­der mest til det sid­ste, for jeg sy­nes, at Skjern er et bed­re hånd­bold­hold, og der kan in­tet ind­ven­des mod de­res sejr på 31- 25, som gi­ver dem et me­get for­del­ag­tigt ud­gangs­punkt in­den re­tu­ro­p­gø­ret i Sil­ke­borg om to uger. Men det er på­fal­den­de, at Bjer­ring­broSil­ke­borg ( BSV) end­nu en gang præ­ste­rer dår­ligt, når det vir­ke­lig gæl­der. Klub­ben har sta­dig sin før­ste ti­tel til go­de, selv­om midtjy­der­ne i en læn­ge­re år­ræk­ke har haft et af liga­ens hø­je­ste bud­get­ter. Og eft er den før­ste se­mi­fi na­le ty­der in­tet på, at de kom­mer af med stemp­let som ’ klub­ben, der al­drig vin­der no­get’.

BSVer­ne kom el­lers ind til bra­get mod Skjern med mas­ser af selv­til­lid eft er ni sej­re på stri­be. Hol­det hav­de ik­ke tabt si­den 27. fe­bru­ar, men det gjor­de de alt­så gan­ske eft er­tryk­ke­ligt i går, og det var svært ik­ke at hæft e sig ved, at fl ere BSV- spil­le­re vir­ke­de rå­d­vil­de i den hek­ti­ske kulis­se, som til­sku­er­ne skab­te i Mes­se­cen­ter Her­ning, hvor Skjern har hjem­me­ba­ne re­sten af sæ­so­nen. Og med BSVs hi­sto­rik in men­te er det na­tur­ligt at stil­le sig spørgs­må­let, om spil­ler­ne blev tyn­get af kam­pens be­tyd­ning - selv­om træ­ner Pe­ter Breds­dor­ff - Lar­sen har skif­tet gan­ske heft igt ud i spil­ler­trup­pen og skilt sig af med en del af dem, der i man­ge år har re­præ­sen­te­ret ta­ber­kul­tu­ren i BSV.

Pud­sigt nok har og­så Skjern få­et høvl fra omver­de­nen i de se­ne­ste år for ik­ke at le­ve­re, når det vir­ke­lig gæl­der, men det ser ud til, at de grøn­ne ve­stjy­der har tænkt sig at gø­re op med den fo­re­stil­ling i år. Klub­ben har al­le­re­de sik­ret sig po­kal­tit­len, de spil­ler Fi­nal4 i EHF Cup’en i den kom­men­de we­ek- end, og med gårs­da­gens seks- måls sejr over BSV har de i min bog halvan­den lab på fi na­le­bil­let­ten og kan skim­te den før­ste DM- fi na­le i 12 år.

Hvis BSV skal la­ve et co­me­ba­ck, kræ­ver det, at fl ere spil­le­re ræk­ker ud eft er de­res top­ni­veau. Alt for man­ge BSVe­re spil­le­de si­de­læns og hå­be­de på magi fra pro­fi ler­ne Se­ba­sti­an Sku­be og Ni­ko­laj Øris. Og de to bag­spil­le­re le­ve­re­de og­så godt, men i læng­den blev det for let for Skjerns for­svar, når man groft sagt kun skul­le hol­de øje med Sku­be og Øris. I den mod­sat­te en­de spil­le­de Mar­kus­sen, Mik­kel­sen, Møl­l­gaard og Klit­gaard ek­stremt klogt og ev­ne­de at split­te BSVs nor­malt så vel­fun­ge­ren­de for­svar. Og da Skjerns ke­e­pe­re sam­ti­dig klart vandt må­l­mands­du­el­len, var det lo­gisk, at det end­te med en kom­forta­bel hjem­me­sejr. HELT UBE­GRI­BE­LIGT END­TE det og­så med, at en fl æn­ge til Mi­cha­el V. Knudsen i før­ste halv­leg skab­te sto­re pro­ble­mer for BSV. Den ul­travig­ti­ge streg­spil­ler bur­de ba­re ha­ve væ­ret en hur­tig tur i om­klæd­nings­rum­met for at bli­ve sy­et. Men… BSV hav­de godt nok hu­sket at med­brin­ge læ­gen, men de hav­de ik­ke nål og tråd med. Og de nød­ven­di­ge re­me­di­er kun­ne åben­bart ik­ke op­dri­ves i nær­he­den. Der­for var Knudsen væk fra ba­nen i unød­ven­dig lang tid, in­den han blev lap­pet sam­men med no­get ta­pe - en kon­struk­tion, som eft er hans eget ud­sagn ge­ne­re­de ham re­sten af kam­pen og øde­lag­de hans ryt­me.

Den epi­so­de hand­ler ik­ke om taberkultur el­ler an­det i den stil hos BSV. Det hand­ler om at tæn­ke sig om. En fl æn­ge i en kon­takt­sport som hånd­bold? Det kan ik­ke over­ra­ske, at det kan fo­re­kom­me. Der må I stram­me op, BSV. Det er sim­pelt­hen for slapt, at det får be­tyd­ning i en DM­se­mi­fi na­le.

Mi­cha­el V. Knudsen har flæk­ket et øjen­bryn og til­ses af dom­mer Per Ole­sen ( th). Den ska­de fik be­tyd­ning, for­di BSV hav­de glemt ’ lap­pe­gre­jet’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.