HUL I KAS­SEN TRODS SUC­CES

Selv­om FCMs hånd­bold­kvin­der i den­ne sæ­son har vun­det tre tit­ler, kom­mer de ud af regn­skabsår­et med un­der­skud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: To­ny Brø­ch­ner

MAN­DAG 11. MAJ 2015

CUPWIN­NERS CUP- FI­NA­LE stær­ke­ste op­stil­ling, « sag­de hun og hen­vi­ste til, at ru­ti­ne­re­de Li­ne Jør­gen­sens del­ta­gel­se kan kom­me i fa­re.

» Desvær­re har jeg på­dra­get mig en knæska­de. Der­for fik jeg og­så kun mini­mal spil­le­tid mod Fl­eury Loi­ret. Jeg hå­ber, at jeg via in­ten­siv be­hand­ling de næ­ste da­ge kan bli­ve 100 pro­cent klar. Ef­ter den­ne sæ­son skif­ter jeg jo til ru­mænsk hånd­bold ( CSM Bucu­re­sti, red.). Det vil væ­re stort, hvis jeg slut­ter min tid i Dan­mark med DM- guld­me­dalj­en hæn­gen­de om­kring hal­sen, « sag­de Li­ne Jør­gen­sen.

Fi­re fan­ta­sti­ske sæ­so­ner

Sam­me am­bi­tion har hol­læn­de­ren Nycke Groot, der med fem fuld­træf­fe­re spil­le­de en stor kamp mod Fl­eury Loi­ret.

» Jeg har haft fi­re fan­ta­sti­ske sæ­so­ner i FCM, og er rig­tig glad for Cup Win­ners Cup­tit­len. Den sæt­ter jeg stor pris på. Men sam­ti­dig glæ­der jeg mig til næ­ste sæ­son. Det bli­ver spæn­den­de at spil­le i Györ ( Un­garn, red.) og må­ske dér vin­de Cham­pions Le­ague, « sag­de Nycke Groot.

Duo­en Nycke Groot og Li­ne Jør­gen­sen er­stat­tes i FCM i næ­ste sæ­son af Louise Bur­gaard og Jo­han­na Ahlm.

» Det er go­de af­lø­se­re, vi får ind i trup­pen. Men de nye skal spil­les ind på hol­det, før vi kan top­præ­ste­re. Så sik­rer vi os ik­ke DM- gul­det og ad den vej er klar til Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let, kan kva­li­fi­ka­tio­en til den mest pre­sti­ge­fyld­te af de fi­re Eu­ro­pa Cup- tur­ne­rin­ger kom­me til at vol­de os pro­ble­mer, « sag­de Hel­le Thomsen. FCMS SUC­CES’ER

i den dan­ske Su­per Cup på 25- 19 over Vi­borg HK

Sejr

Sejr

i den dan­ske po­kal­fi­na­le på 32- 26 over Team Tvis Holste­bro

i den eu­ro­pæ­i­ske Cup Win­ners Cup på sam­let 46- 42 over fran­ske Fl­eury Loi­ret

Sejr

Kva­li­fi­ka­tion

til DM­fi­na­len mod Team Es­b­jerg ( de to kam­pe spil­les 16. og 23. maj)

FCM Hånd­bolds kvin­der slip­per champag­nen og glæ­den løs ef­ter ero­brin­gen af sæ­so­nens tred­je ti­tel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.