MEDALJEMASKIN

Ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen er for­sva­ren­de ver­dens- og eur Ja­neiro har han haft brug for at slip­pe af med den men­tale bal­last

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mads Kind­berg Nielsen Mu­skel­man­den tra­sker ud ad bå­de­bro­en og sæt­ter 12,1 ki­lo ka­jak i Bags­værd Sø i Nord­s­jæl­land. Ele­gant gli­der de bre­de skul­dre ned i 5,20 me­ter vug­gen­de kul­fi­ber. På van­det rej­ser han sig i ka­jak­ken i en ma­nøv­re, der for de fle­ste vil­le en­de i en frysen­de for­års­duk­kert. Men René Hol­ten Poul­sen væl­ter ik­ke.

For en ka­ja­kro­er har ba­lan­ce enorm be­tyd­ning. Og ba­lan­ce­re kan René Hol­ten Poul­sen. Som han står der i ka­jak­ken på Bags­værd Sø med pa­gaj­en som ba­lan­ce­bom, ma­ler han det bedst tæn­ke­li­ge po­rtræt af sit nu­væ­ren­de selv. Han er i sport­s­lig – og men­tal – ba­lan­ce.

Det gæl­der og­så om at fin­de li­ge­væg­ten i li­vet som Team Dan­mark- støt­tet og sponso­re­ret fuld­tid­sat­let, og her har kar­ri­e­rens båd tid­li­ge­re væ­ret ved at kæn­tre for René Hol­ten Poul­sen, for­di han til ti­der har stå­et ale­ne med for man­ge op­ga­ver.

Godt nok har han al­drig over­ve­jet at indstil­le kar­ri­e­ren, og den 26- åri­ge dan­sker, der er et af Dan­marks stør­ste me­dal­je­håb ved OL i Rio i 2016, druk­ner næ­sten i suc­ces på trods af sin un­ge al­der. Sid­ste søn­dag blev han eu­ro­pa­me­ster i 500 me­ter en­er­ka­jak i Ra­ci­ce i Tjek­ki­et og sik­re­de sit an­det EM- guld på 5.000 me­ter- di­stan­cen – li­ge­le­des i en­er­ka­jak. Han rå­der al­le­re­de over 19 me­dal­jer i EM-, VM- og OL- sam­men­hæng.

Men for ba­re halvan­det år si­den var til­væ­rel­sen me­re tur­bu­lent. René Hol­ten Poul­sen pad­le­de sig sta­dig til man­ge me­dal­jer, men han hav­de in­gen træ­ner ved sin si­de i hver­da­gen. Der­for stod han selv for at skri­ve si­ne træ­nings­pro­gram­mer, man­ge gan­ge til klok­ken et om nat­ten, og det kræ­ver no­get sær­ligt, når al­le da­ge by­der på to el­ler tre træ­nings­pas. Han bak­se­de selv med be­kym­rin­ger­ne, der med­føl­ger.

Stres­sen­de tid

Op­pe fra sø­en sæt­ter René Hol­ten Poul­sen ka­jak­ken - den, som han søn­dag i sid­ste we­e­kend vandt EM- guld i - i sta­ti­vet i den af­lan­ge ga­ra­ge få me­ter fra van­det. Han pla­ce­rer sig på en cog­na­c­far­vet træ­bænk med ud­sigt over 116,3 hektar sø.

Dren­ge­røvs­smilet, der ly­ser op hver ene­ste gang, snak­ken fal­der på at ro kon­kur­ren­ter­ne ag­ter­ud, er byt­tet ud med en al­vor­lig mi­ne:

» Jeg føl­te, at jeg hav­de to fuld­tidsjob: et som at­let og et som træ­ner. I en pe­ri­o­de kan du godt væ­re en rød­g­lø­de­n­de Du­ra­cell- ka­nin, men det kan du ik­ke over fle­re år. Med ti­den bli­ver den men­tale skral­des­pand fyldt. Hvad gør du, når der ik­ke er no­gen til at tøm­me den? Så går det ud over di­ne præ­sta­tio­ner, og til sidst må­ske dit hel­bred. Det var stres­sen­de, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Det er ik­ke, for­di René Hol­ten Poul­sen ik­ke har haft træ­ne­re gen­nem ti­den til at va­re­ta­ge op­ga­ver­ne om­kring ham. Træ­ne­re har der væ­ret man­ge af. Uden at vil­le hæn­ge no­gen ud ved navn for­tæl­ler ka­ja­kro­e­ren om ik­ke- op­ti­ma­le for­hold, hvor spar­rin­gen for ek­sem­pel er fo­re­gå­et over e- mail, el­ler hvor han ik­ke har følt,

Zol­tan Bako for­kla­rer, at han ty­de­ligt for­nem­mer, hvor­dan pa­ga­jpi­ske­ren, der er ud­dan­net tøm­rer, er men­talt stær­ke­re, end han var for halvan­det år si­den.

Dår­lig ta­ber

Men det æn­drer ik­ke ved, at René Hol­ten Poul­sen ban­der og bul­drer, når han ik­ke vin­der. Som man så det ved OL i 2012, da han måt­te nø­jes med en fjer­de­plads i 1.000 me­ter en­er­ka­jak.

Al­le­re­de da den re­ge­ren­de ver­dens- og eu­ro­pa­me­ster be­gynd­te med ka­jaks­por­ten som 12- årig på Lol­land, blev Finn Lar­sen, der er træ­ner i Ma­ri­bo Ka-

ni­el@ spor­ten. dk

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.