’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For mig er det 100 pro­cent hver ene­ste gang, jeg ham­rer pa­gaj­en i van­det

han 100 pro­cent kun­ne sto­le på sin træ­ners ord.

Un­garsk løs­ning

Alt det æn­dre­de sig 1. ja­nu­ar 2014, da Dansk Ka­no og Ka­jak For­bund an­sat­te Zol­tan Bako som land­stræ­ner. Den 63- åri­ge un­ga­rer har tre OL- guld­me­dal­jer og ni VM­sej­re i sin log­bog, og han har over 30 års in­ter­na­tio­nal træ­ne­rer­fa­ring. Han skal væ­re med til at sik­re ud­vik­lin­gen af det dan­ske lands­hold frem mod OL i 2016 i Rio de Ja­neiro i Bra­si­li­en.

For René Hol­ten Poul­sen er Zol­tan Bako løs­nin­gen på for­ti­dens pro­blem. Den un­gar­ske skral­de­mand har sendt ka­ja­kro­e­rens be­kym­rin­ger til af­bræn­ding, og Bako va­re­ta­ger al­le træ­ner­ger­nin­ger.

» Nu kon­cen­tre­rer jeg mig ude­luk­ken­de om at kom­me ud på van­det og væ­re vild og van­vit­tig. Jeg har først mær­ket be­tyd­nin­gen af det

René Hol­ten Poul­sen ef­ter­føl­gen­de, men det gi­ver en dej­lig ro, at Zol­tan kla­rer det prak­ti­ske, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Zol­tan Bako har ar­bej­det med René Hol­ten Poul­sens til­gang til de man­ge kon­kur­ren­cer – Wor­ld Cup- lø­be­ne, Eu­ro­pe­an Ga­mes, EM, VM og ik­ke mindst det kom­men­de OL i 2016.

For un­ga­re­ren hand­ler det om at top­pe, når det vir­ke­lig gæl­der i de sto­re løb, men det ar­gu­ment stø­der på grund hos René Hol­ten Poul­sen.

» Jeg kan sæt­te mig ind i, at det er Zol­tans op­ga­ve at tæn­ke så­dan. Men jeg kan ik­ke. Det lig­ger ik­ke i mi­ne ge­ner at sy­nes, det er okay at ta­be. For mig er det 100 pro­cent hver ene­ste gang, jeg ham­rer pa­gaj­en i van­det. Jeg vil vin­de over de an­dre, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.