KAJAKKLOVN ’’

BTs ud­send­te jour­na­list kom bog­sta­ve­ligt talt på dybt vand, da René Hol­ten Poul­sen for­søg­te at læ­re en ny­be­gyn­der om ka­jak­kens kunst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - I BALJ­EN Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk René Hol­ten Poul­sen om at ro ka­jak

Først og frem­mest skal du ha­ve en emi­nent ba­lan­ce, og så kræ­ver det en vir­ke­lig stærk musku­la­tur især om­kring ma­ven og ryg­gen

René Hol­ten Poul­sen træk­ker pa­gaj­en gen­nem van­det, hi­ver den op og ky­ler den hur­tigt over på den an­den si­de af ka­jak­ken. Gen­ta­ger pro­ce­du­ren. Slår et svirp med den let­te kul­fi ber- stang. Og ham­rer pa­gaj­en i van­det igen i mod­sat­te si­de.

Ele­gant ser det ud, når den man­gedob­bel­te me­dal­je­in­de­ha­ver gli­der hen over Bags­værd Sø. Set fra bå­de­bro­en lig­ner det en leg.

Og hvor svært kan det væ­re? Det er jo ba­re en ka­jak, og du har end­da hjæl­pe­mid­ler til rå­dig­hed i form af en pa­gaj, som du bå­de kan bru­ge til at hol­de ba­lan­cen og trans­por­te­re dig fremad med.

Sæt­ter du dig som ny­be­gyn­der ned i en kon­kur­ren­ce­ka­jak af den slags, som René Hol­ten Poul­sen for ny­lig vandt EM- guld i, kom­mer du hur­tigt på an­dre tan­ker. Me­get hur­tigt. For det er over­ho­ve­det ik­ke let.

Kræ­ver go­de ma­vemus­k­ler

Det må BTs jour­na­list san­de på egen krop. Eft er langt om læn­ge at ha­ve få­et pla­ce­ret sig i det let­te trans­port­mid­del går der ik­ke man­ge na­no­se­kun­der, før Bags­værd Sø får en stor ka­jak- torsk i van­det. Og det bli­ver ik­ke bed­re af at prø­ve fl ere gan­ge. Hvor­for er det så svært? » Først og frem­mest skal du ha­ve en emi­nent ba­lan­ce, og så kræ­ver det en vir­ke- lig stærk musku­la­tur især om­kring ma­ven og ryg­gen. End­nu har jeg kun set én ny­be­gyn­der bli­ve sid­den­de i læn­ge­re tid. Du kan sam­men­lig­ne det lidt med, hvis du som helt lil­le kø­rer på en cy­kel uden støt­te­hjul, « si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Her på si­den fi ndes en QR- ko­de, der le­der hen til en vi­deo på bt. dk. I vi­deo­en for- tæl­ler og de­mon­stre­rer den 26- åri­ge ka­ja­kro­er, hvor­dan det skal gø­res.

Og så kan du og­så se BTs jour­na­list i rol­len som kajakklovn.

SÅ­DAN GØR DU:

Mads Kind­berg Nielsen sat­te sig ned i René Hol­tens ka­jak med en for­nem­mel­se af, at det var en smal sag at bli­ve sid­den­de. Der gik dog ik­ke lang tid, før den il­lu­sion brast, og så måt­te BTs ud­send­te jour­na­list en tur i Bags­værd Sø. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

René Hol­ten Poul­sen er ud­dan­net tøm­rer og Dan­marks stør­ste trumf in­den for ka­jaks­por­ten. Op­skrif­ten på suc­ces er blandt an­det go­de ma­vemus­k­ler, af­slø­rer han. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.