Tog fu­sen på fa­vo­rit­ter­ne

Styrt ko­ste­de dyrt for en af fa­vo­rit­ter­ne, da Elia Vi­vi­a­ni tog fu­sen på sprin­ter­ne i Giro d’Ita­lia

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AS­FAL­T­EK­SEM Jep­pe Hel­kov jhe@ spor­ten. dk

MAN­DAG 11. MAJ 2015

Styrt, styrt og fle­re styrt. An­den eta­pe af årets Giro d’Ita­lia blev præ­cis så ner­vepi­r­ren­de som for­ven­tet. Ita­li­en­ske Elia Vi­vi­a­ni for­må­e­de dog at hol­de sig ude af pro­ble­mer – og i spur­ten tog han fu­sen på An­dré Greipel og re­sten af sprin­ter­ne og sik­re­de vært­s­na­tio­nen årets før­ste eta­pe­sejr.

Sel­ve ru­ten lag­de på pa­pi­ret ik­ke op til de sto­re ud­for­drin­ger for ryt­ter­ne, men nervø­si­tet præ­ge­de fel­tet da­gen igen­nem. Det ko­ste­de blandt an­det tidstab til en af fa­vo­rit­ter­ne.

In­de på de sid­ste 10 ki­lo­me­ter blev Giro- vin­de­ren fra 2012, Ry­der Hesje­dal, og AG2Rs Do­me­ni­co Pozzovi­vo beg­ge fan­get i et styrt, og de­res hold måt­te der­for ar­bej­de for at be­græn­se tidsta­bet. Men mens Hesje­dal kom op til fel­tet igen, end­te Pozzovi­vo med at ta­be over et mi­nut til de an­dre fa­vo­rit­ter.

Fo­ku­se­ret Tin­koff- Saxo- hold

I front af fel­tet så Tin­koff- Saxo an­der­le­des fo­ku­se­ret ud. Hol­det tog in­gen chan­cer og sat­te al­le ryt­te­re frem for at hol­de kap­ta­jn Al­ber­to Con­ta­dor ude af pro­ble­mer. Med hol­dets ene­ste dan­sker, Chri­stop­her Juul Jensen, som trækæ­sel sty­re­de hol­det sik­kert fel­tet ind på de sid­ste ki­lo­me­ter. Og den tak­tik var iføl­ge hol­dets sport­s­di­rek­tør Lars Mi­cha­el­sen plan­lagt på for­hånd.

» Det var for ik­ke at lø­be no­gen ri­si­ko­er. Vi så jo, at Pozzovi­vo end­te i tred­je grup­pe bag et af styr­te­ne. På det tids- fol­ke­ne. Men vi øn­sker ham det ik­ke skidt. Det er hans fejl, at han sid­der, hvor han sid­der. Der er ik­ke la­vet no­get ma­nuskript, og det, der sker i dag, er et be­vis på, at man skal pas­se på he­le ti­den. «

Mi­sti­me­de spur­ten

Da fel­tet tram­pe­de ind på den sid­ste ki­lo­me­ter, så alt ud til at gå som plan­lagt for fa­vo­rit­ten An­dré Greipel, men den sto­re ty­sker mi­sti­me­de sin sprint. Greipel åb­ne­de for tid­ligt og kun­ne der­for kun se til, da Team Skys Elia Vi­vi­a­ni og Team Lot­toNL- Jum­bos Moreno Ho­fland kom drø­nen­de for­bi på de sid­ste me­ter.

Lø­bets fø­rer­trø­je skif­te­de og­så ryt­ter på eta­pen. Au­stral­ske Mi­cha­el Mat­t­hews slut­te­de for­an hold­kam­me­ra­ten på Ori­ca- Gre­e­nEd­ge Si­mon Ger­rans og over­tog der­med den ly­se­rø­de trø­je fra lands­man­den.

Ita­li­e­ne­ren Elia Vi­vi­a­ni ( Team Sky) snød sprin­ter­ne på an­den eta­pe i Giro d’Ita­lia og snup­pe­de sej­ren på en eta­pe, der blev præ­get af fle­re styrt. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.