Ole­sen to­er ef­ter om­spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FLOT CO­ME­BA­CK Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

Thor­b­jørn Ole­sen måt­te ta­ge til tak­ke med an­den­plad­sen i AfrAsia Bank Mauri­ti­us Open. Han blev slå­et i om­spil af syd­afri­ka­ne­ren Ge­or­ge Co­etzee.

Thor­b­jørn Ole­sen var num­mer to i tur­ne­rin­gen in­den gårs­da­gens run­de – et slag ef­ter Ge­or­ge Co­etzee. Men på de af­slut­ten­de 18 hul­ler var dan­ske­ren med 68 slag et en­kelt slag bed­re end syd­afri­ka­ne­ren, og der­med slut­te­de de beg­ge med en sam­let sco­re på 271 slag i tur­ne­rin­gen.

Det be­tød om­spil, og her la­ve­de beg­ge spil­le­re en bir­die på før­ste hul. Men på an­det hul la­ve­de Ge­or­ge Co­etzee en bir­die mod Thor­b­jørn Ole­sens par, og der­med tog syd­afri­ka­ne­ren sej­ren.

An­den­plad­sen ind­brag­te 110.000 eu­ro ( 821.000 kr.).

» Na­tur­lig­vis er det skuf­fen­de, når man kom­mer i om­spil og ik­ke vin­der, « sag­de Thor­b­jørn Ole­sen ef­ter tur­ne­rin­gen til Eu­ro­pa­tu­rens hjem­mesi­de.

Til­ba­ge ef­ter ope­ra­tion

Al­li­ge­vel kun­ne den 25- åri­ge dan­sker ik­ke væ­re så skuf­fet end­da. Tur­ne­rin­gen mar­ke­re­de hans co­me­ba­ck til tur­ne­rings- golf ef­ter tre må­ne­ders pau­se p. g. a. en ope­ra­tion i hån­den. På den bag­grund var en an­den­plads et fan­ta­stisk re­sul­tat for Thor­b­jørn Ole­sen. Hans gol­f­spil sy­nes i hvert fald ik­ke at ha­ve ta­get ska­de af den lan­ge pau­se.

» At kom­me i om­spil om før­ste­plad­sen hav­de jeg ik­ke for­ven­tet in­den tur­ne­rin­gen, når jeg nu ik­ke har spil­let i tre må­ne­der. Det er en god start, og det er jeg me­get glad for « , sag­de Thor­b­jørn Ole­sen.

Tred­je­plad­sen i tur­ne­rin­gen i Mauri­ti­us gik til Mar­dan Ma­mat fra Sin­ga­po­re.

Thor­b­jørn Ole­sen blev en flot num­mer to i Mauri­ti­us.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.