In­gen hovsa- løs­nin­ger, plea­se!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPA­NI­ENS GRAND PRIX end­te med en ny dob­belt­sejr til Mer­ce­des ( den­ne gang med Ni­co Ros­berg for­an Lewis Ha­milt­on), en ny tred­je­plads til Se­ba­sti­an Vet­tel i Fer­ra­ri – og en ny un­der­streg­ning af, at Mer­ce­des og Fer­ra­ri er stuk­ket af fra Re­nault og Hon­da i kam­pen mel­lem mo­tor­fa­bri­kan­ter­ne.

Det næ­ste grand­prix kø­res i Mo­na­co om 14 da­ge, men al­le­re­de i den kom­men­de uge er der lagt op til et nyt slag i For­mel 1- kri­gen 2015. Spor­tens så­kald­te ’ Stra­te­gy Group’ mø­des, og et af punk­ter­ne er mo­tor- reg­le­men­tet. I 2014, DA tur­bo- tek­no­lo­gi­en var ny og uprø­vet, hav­de hver kø­rer fem mo­to­rer til sæ­so­nen. I år er an­tal­let af om­kost­nings­hen­syn re­du­ce­ret til fi re. Mer­ce­des’ mo­tor­chef, An­dy Cowell, for­kla­re­de mig fre­dag, at man i lø­bet af vin­te­r­en har brugt man­ge re­sur­ser på at for­bed­re hold­bar­he­den, så man kan kla­re sig gen­nem de 19 løbs- we­e­ken­der med ba­re fi re mo­to­rer.

Fer­ra­ri har gjort det sam­me, men Re­nault og Hon­da har åben­bart ik­ke væ­ret så for­ud­se­en­de. De­res mo­to­rer er i sæ­so­nens fem før­ste løb brændt sam­men med foru­ro­li­gen­de re­gel­mæs­sig­hed, og fl ere kørere med Re­nault- og Hon­da- po­wer er al­le­re­de tæt på at ha­ve op­brugt de­res fi re mo­to­rer. Hvis de skal ta­ge en fem­te mo­tor i brug, ko­ster det 10 grid- pla­ce­rin­ger i det løb, hvor den nye mo­tor ind­sæt­tes.

Hver mo­tor er delt op i fem kom­po­nen­ter, der frit kan ud­skift es ind­byr­des, men lad mig for nem­heds skyld ta­le om ’ he­le’ mo­to­rer og ik­ke kom­po­nen­ter ( det æn­drer ik­ke no­get i det sto­re bil­le­de). FER­NAN­DO ALONSOS FØR­STE Hon­da- mo­tor røg al­le­re­de i sæ­son­pre­mi­e­ren i Mel­bour­ne, da Ke­vin Magnus­sen kør­te spa­ni­e­rens bil. Si­den er yder­li­ge­re en ræk­ke Hon­da V6’ ere gå­et op i røg, og bå­de Alonso og hans team­kam­me­rat, Jen­son But­ton, er godt i gang med de­res tred­je mo­tor.

Red Bull- me­ka­ni­ker­ne mon­te­re­de al­le­re­de fre­dag den fj er­de Re­nault- mo­tor i Da­ni­el Ric­ci­ar­dos bil, og au­stra­li­e­ren ri­si­ke­rer nu at få brug for en fem­te mo­tor al­le­re­de i det kom­men­de grand­prix i Mo­na­co, og det har få­et Red Bul­l­le­del­sen til at fo­re­slå, at al­le kørere får en ’ gra­tis’ ek­stra mo­tor til re­sten af sæ­so­nen. McLa­ren- Hon­da sy­nes ik­ke over­ra­sken­de, det er en glim­ren­de idé, og den fo­re­læg­ges For­mel 1s ’ Stra­te­gy Group’ i den kom­men­de uge. MEN HØR NU her: Selv­føl­ge­lig skal Re­nault ( og Hon­da) ik­ke præ­mi­e­res for ik­ke at ha­ve gjort de­res hjem­me­ar­bej­de i lø­bet af vin­te­r­en. Selv­føl­ge­lig skal man ik­ke æn­dre an­tal­let af mo­to­rer midt i sæ­so­nen.

Det sva­rer jo til, at man midt i før­ste halv­leg af Cham­pions Le­ague- fi na­len plud­se­lig med­del­er de to hold, at de i re­sten af kam­pen må spil­le med 13 i ste­det for 11 mand.

For­mel 1 bur­de væ­re for pro­fes­sio­nel til den slags hovsa- løs­nin­ger.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Ni­co Ros­berg, Mer­ce­des, tog sæ­so­nens før­ste sejr for­an hold­kam­me­ra­ten, Lewis Ha­milt­on, i Spa­ni­ens Grand Prix, hvor det end­nu en gang blev un­der­stre­get, at hold som Mer­ce­des og Fer­ra­ri er truk­ket fra Re­nault og Hon­da i ud­vik­lin­gen af de­res mo­to­rer. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.