DA­HM GOOD

BTs sto­re VM- vur­de­ring: Én dan­sker har vist ver­dens­klas­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GEN­NEM­BRUD Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

MAN­DAG 11. MAJ 2015

Det bur­de næ­sten væ­re umu­ligt, men Dan­marks to bed­ste VM- spil­le­re i Ostra­va er fra Me­tal Li­ga­en.

Den ly­sen­de stjer­ne er Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls’ må­l­mand, Se­ba­sti­an Da­hm. Han kom som an­den­må­l­mand, men har få­et sit sto­re VM- gen­nem­brud og er eft er si­ne fi re kam­pe pla­ce­ret på sjet­te­plad­sen blandt må­l­mæn­de­ne med en sen­sa­tio­nel red­nings­pro­cent på 92.86.

På BTs VM- ba­ro­me­ter får han som den ene­ste dan­sker seks pucke ud af seks og præ­di­ka­tet ’ ver­dens­klas­se’.

Se­ba­sti­an Da­hm er en in­tel­li­gent må­l­mand med en far­ve­rig, ag­gres­siv stil og en dej­lig tro på sig selv eft er kar­ri­e­rens bed­ste sæ­son. Synd for Rø­d­ov­re og Me­tal Li­ga­en, at han eft er alt at døm­me er på vej syd­på i Eu­ro­pa.

I ka­te­go­ri­en ’ frem­ra­gen­de’ til fem pucke har BT den ru­ti­ne­re­de skøjtestær­ke ba­ck Da­ni­el Nielsen.

Han vend­te sid­ste år hjem til Her­ning Blue Fox fra Ham­burg Fre­ezers og har ar­bej­det sten­hårdt i den dan­ske VM­de­fen­siv i 24.21 min. i snit.

At han har kry­dret sin ar­bejds­ind­sats med to mål ve­jer og­så tungt og un­der­stre­ger hans vær­di for hol­det.

For­u­den Da­ni­el Nielsen har kun Jesper B. Jensen ( 21.38), Mor­ten Mad­sen ( 21.32), Juli­an Jakob­sen ( 21.31) og Oli­ver Laurid­sen ( 21.18) spil­let over 20 mi­nut­ter i snit.

Eft er Se­ba­sti­an Da­hm og Da­ni­el Nielsen kom­mer en grup­pe på 11 spil­le­re til fi re pucke.

Det kan væ­re lidt svært at pla­ce­re den 20- åri­ge VM­de­butant Oli­ver Bjor­k­strand. At han er en af ver­dens bed­ste ju­ni­o­r­spil­le­re og ban­ker på til NHL al­le­re­de næ­ste sæ­son er in­dis­kuta­belt. Hans eks­plo­si­ve skøjte­løb og mål­sø­gen­de spil er mu­sik for øjet. Men af­bræn­der­ne mod USA, uha. De ko­ste­de en puck.

Vi ven­ter til eft er den sid­ste kamp i dag mod Slove­ni­en med at ud­de­le pucke til lands- træ­ner Jan­ne Karls­son.

Det dan­ske træ­ner­team med Karls­son som chef og To­mas Jons­son og Theis Møller med an­sva­ret for hen­holds­vis ba­ck­er­ne og må­l­mæn­de­ne har le­ve­ret et fan­ta­stisk job.

VM

TV2 Sport kl. 20.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.