’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jess Thorup

Det er fan­ta­stisk glæ­de­ligt, når nog­le af de of­fen­si­ve spil­le­re, som er i spil, og det er Vik­tor Fischer, gør det godt

» Jeg vil nø­digt sid­de og fa­vo­ri­se­re no­gen frem for an­dre, men jeg kan uden at for­tæl­le for me­get si­ge, at det er fan­ta­stisk glæ­de­ligt, når nog­le af de of­fen­si­ve spil­le­re, som er i spil, og det er Vik­tor Fischer, gør det godt. Ja­men, så er man in­ter­es­sant for de fle­ste, og­så for U21- lands­hol­det selv­føl­ge­lig, « si­ger U21land­stræ­ner Jess Thorup. Han til­fø­jer: » Jeg var i for­ri­ge uge ne­de at be­sø­ge Ajax, hvor jeg bå­de fik snak­ket med Vik­tor Fischer og Lucas Andersen, og jeg fik og­så en god snak med Frank de Bo­er ( Ajax- træ­ner, red.), så det var et fint be­søg. Vi snak­ke­de om, hvor de var hen­ne i for­hold til for­men og spil­le­tid, og det så for­nuf­tigt ud. «

» Vik­tor Fischer spil­le­de og­så en for­nuf­tig ti­me i sid­ste uge, og når han så og­så star­ter in­de i dag ( i går, red.) og scorer et par kas­ser, så det er jo glæ­de­ligt. «

Over­ha­ler Su­per­liga­en

Jess Thorup, der på det se­ne­ste har måt­tet se den ene of­fen­siv­spil­ler ef­ter den an- den bli­ve ska­det, for­kla­rer, at Vik­tor Fischer hur­ti­ge­re over­ha­ler kon­kur­ren­ter fra Su­per­liga­en i for­hold til den kom­men­de EM- trup, for­di han spil­ler på et top­hold i Æres­di­vi­sio­nen.

» Det er klart, at det gi­ver me­re at spil­le på et hø­je­re ni- veau, som Vik­tor Fischer gør i for­hold til Su­per­liga­en. Først og frem­mest ser jeg på, om spil­ler­ne får spil­le­tid, og så kig­ger jeg på, hvil­ket ni­veau de spil­ler på. «

» Men jeg har ik­ke ude­luk­ket no­gen og hol­der al­le dø­re åb­ne. Jeg hå­ber til det sid­ste, at jeg har så man­ge som mu­ligt klar, så jeg har nog­le al­ter­na­ti­ver, når trup­pen skal ud­ta­ges. Vi har jo væ­ret uhel­di­ge nok med ska­der. I dag ( i går, red.) så jeg på Oden­se Sta­dion, at Ras­mus Falk gik ud, og jeg hå­ber ik­ke, det er slemt. Uf­fe Bech gik og­så ud for­le- den med en ska­de, og vi kan snart ik­ke tå­le fle­re ska­der, for så kan vi dår­ligt stil­le hold, « be­dy­rer Jess Thorup.

Han får med sik­ker­hed ik­ke An­dreas Cornelius med til slut­run­den, li­ge som Yous­sef Tou­touh med sin knæska­de ser yderst tvivl­s­om ud, da han for­ven­tes ude re­sten af sæ­so­nen.

Der er de­ad­li­ne for ud­ta­gel­sen af EM- trup­pen 7. ju­ni, men Jess Thorup har tid­li­ge­re åb­net for, at han vil ud­ta­ge trup­pen al­le­re­de i slut­nin­gen af maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.