Thor­ning gril­les

Op­po­si­tio­nen mistæn­ker Hel­le Thor­ning for at gi­ve ukor­rek­te op­lys­nin­ger om be­vogt­nin­gen af sy­na­go­gen

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

BE­RED­SKAB

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt slip­per ik­ke for at bli­ve gril­let af en sam­let op­po­si­tion, selv om hun nu fast­hol­der, at hun selv blev fejl­in­for­me­ret i sa­gen om be­vogt­nin­gen af sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn.

På et pres­se­mø­de med uden­land­ske jour­na­li­ster da­gen eft er ter­r­or­an­gre­bet sag­de hun, at po­li­ti­et ’ straks’ el­ler ’ øje­blik­ke­ligt’ øge­de sik­ker­he­den ved sy­na­go­gen. I vir­ke­lig­he­den gik der fi re ti­mer, fra de før­ste skud blev aff yret ved Kr­udt­tøn­den, og ind­til po­li­ti­et var på plads ved sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

» Jeg gen­gav ba­re de op­lys­nin­ger og det bil­le­de, vi hav­de få­et i da­ge­ne eft er ter­r­or­an­gre­bet. Hvor­for skul­le jeg gø­re an­det, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt til TV2.

Var­mer op til sam­råd

Thor­ning vil ik­ke ind på, hvem der gav hen­de de fejl­ag­ti­ge op­lys­nin­ger.

De bor­ger­li­ge par­ti­ers retsord­fø­re­re vil i de kom­men­de da­ge var­me op til et sam­råd med Thor­ning og ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen i næ­ste uge. Man vil fort­sæt­te med at bo­re i, hvem der vid­ste hvad.

Mai Merca­do ( K) kræ­ver en for­kla­ring på, hvor­for po­li­ti­et brug­te så lang tid, før der blev sendt be­tjen­te ud for at be­skyt­te sy­na­go­gen. Hun vil og­så ha­ve be­lyst, om det var po­li­ti­et, der bi­brag­te re­ge­rin­gen for­ker­te op­lys­nin­ger, el­ler om man selv gik ud og ma- le­de et skøn­ma­le­ri.

» Hvis det vi­ser sig, at ju­stits­mi­ni­ste­ren og stats­mi­ni­ste­ren har til­ba­ge­holdt in­for­ma­tio­ner, gi­vet vild­le­den­de op­lys­nin­ger el­ler har lø­jet, kan de ik­ke bli­ve sid­den­de, « si­ger Mai Merca­do.

In­gen svar

Et mø­de mel­lem Mette Fre­de­rik­sen og retsord­fø­rer­ne i går ka­ste­de ik­ke nyt lys over de ube­sva­re­de spørgs­mål.

» Desvær­re var der ik­ke man­ge svar på de cen­tra­le spørgs­mål, vi hav­de, for ek­sem­pel hvor­for der gik fi re ti­mer eft er ter­r­or­an­gre­bet ved Kr­udt­tøn­den, til der var be­vogt­ning ved sy­na­go­gen. Vi fi k hel­ler ik­ke svar på, hvor­når re­ge­rin­gen fi k be­sked om det, « si­ger Pe­ter Skaarup ( DF) til BNB.

» Jeg gen­gav ba­re de op­lys­nin­ger og det bil­le­de, vi hav­de få­et i da­ge­ne ef­ter ter­r­or­an­gre­bet, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt til TV2. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.