Vil ram­me he­le Is­ra­el

BT - - DEBAT - BOY­KOT Kor­sør VALG­DA­TO Ft- kan­di­dat for Dansk Fol­ke­par­ti

Di­na Gros­sman

Dansk- Palæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning ( DPV), Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke og li­ge­sin­de­de si­ger, at de kun vil boy­kot­te de is­ra­el­ske bo­sæt­tel­ser. Men re­k­la­mens fi re land­kort an­ty­der, at he­le Is­ra­el er be­sat. Kor­te­ne an­ven­des over alt i ver­den for at sæt­te spørgs­måls­tegn ved Is­ra­els le­gi­ti­mi­tet som na­tio­nal­stat og kal­des ’ Det for­svin­den­de Palæsti­na’. Se på det grøn­ne om­rå­de på kor­te­ne:

1967- kor­tets grøn­ne om­rå­der er Vest­bred­den og Ga­za, som var be­sat 1949- 1967 af Jor­dan og Egyp­ten og der­eft er af Is­ra­el. De om­rå­der blev ud­set til en palæsti­nen­sisk stat i 1993 ( Oslo- aft aler­ne). De grøn­ne plet­ter på sid­ste kort vi­ser, hvor langt man i dag er kom­met med palæsti­nensk selv­sty­re. DPVs kampag­newebs­i­de for­tæl­ler, at bus- re­k­la­mer­ne kun er før­ste fa­se af en stor kampag­ne. Nær­læ­ser man an­be­fa­lin­ger­ne til, hvad man skal gø­re for at sik­re boy­kot, for­stær­kes ind­tryk­ket af, at må­let er boy­kot af Is­ra­el.

Mor­ten Drey­er

Kæ­re Hel­le Thor­ning. Jeg har en bøn til dig. Min hu­stru og jeg vil ger­ne på som­mer­fe­rie i år, men som se­ri­øs fol­ke­tings­kan­di­dat vil det nok væ­re bedst, hvis jeg er hjem­me i valg­kam­pen. Det vil min kreds­for­mand nok og­så me­ne. Men de man­ge til­løb til at ud­skri­ve val­get, du har fo­re­ta­get, øde­læg­ger en­hver lang­tids­plan­læg­ning fra min si­de. Kun­ne du ik­ke, af hen­syn til mit fa­mi­li­e­liv, be­slut­te dig for en da­to? Ger­ne den 9/ 6. Så lø­ser du og­så dit pro­blem med Jo­han­ne fra EL. El­ler en fast da­to i sep­tem­ber. Her er da­to­en til frit valg, hvis du und­ta­ger 3/ 9, hvor jeg som so­ci­a­l­ud­valgs­for­mand skal til mø­de. Og­så 5/ 9 er ube­lej­lig, da det er Ve­te­ra­ner­nes Dag. Og de skal da hyl­des. PS. Den 19/ 6 be­des og­så und­gå­et som valg­dag, da vi har bil­let­ter til Ør­ke­nens Søn­ner.

An­non­cen, som Movia har fjer­net fra si­ne bus­ser. Fo­to: nejtak­tilbsp. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.