Ja, ar­ve­af­gift en ko­ster os dyrt

BT - - DEBAT - BRI­AN MIK­KEL­SEN

Skat­te­o­rd­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

for se­ri­ø­se væksti­ni­ti­a­ti­ver, for Dan­marks vækst er la­ve­re end i de fl este an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Vi står til at få den sjet­te la­ve­ste vækst i OECD- lan­de­ne i de kom­men­de år. Ar­ve­af­gift en er i den for­bin­del­se vig­tig at fj er­ne, for­di tu­sind­vis af dan­ske virk­som­he­der står over­for et ge­ne­ra­tions­skift e. De har tre al­ter­na­ti­ver. Det ene er at luk­ke helt ned, for­di det ko­ster man­ge pen­ge at la­de næ­ste ge­ne­ra­tion over­ta­ge. Det an­det er at sæl­ge til ud-

DER ER BRUG

læn­din­ge. Det tred­je er, at man la­der virk­som­he­den fort­sæt­te i fa­mi­li­en, men så ko­ster det så man­ge pen­ge i ar­ve­af­gift , at der bli­ver ta­get pen­ge væk fra in­nova­tion og pro­duk­tion. På bund­linj­en ko­ster ar­ve­af­gift en alt an­det li­ge ar­bejds­plad­ser.

til af­skaff el­se af ar­ve­af­gift en til rå­dig­hed fra den vækstaft ale, vi la­ve­de med re­ge­rin­gen i 2012. Vi ved, at ca. 23.000 dan­ske virk­som­he­der skift er ge­ne­ra­tion in­den for de næ­ste ti år. Det be­ty­der, at 300.000 ar­bejds­plad­ser bli­ver be­rørt, for­di en me­get stor del af virk­som­he-

VI HAR PEN­GE­NE

der­nes egen­ka­pi­tal ri­si­ke­rer at ry­ge med ar­ve­af­gift en. Så det er ren misundelsespolitik at gå imod det her for­slag. Ven­stre­fl øjspo­li­ti­ke­re me­ner ik­ke, at Le­go- fa­mi­li­en skal ha­ve lov at gen­nem­fø­re et ge­ne­ra­tions­skift e uden ar­ve­af­gift , men selv­føl­ge­lig skal de det. De sik­rer vækst og pro­duk­tion til Dan­mark, som al­ter­na­tivt ry­ger til ud­lan­det. Så de er selv­føl­ge­lig med i det her, men vi vil gø­re det, for­di fl ere helt al­min­de­li­ge virk­som­he­der el­lers ri­si­ke­rer at luk­ke. Væl­ger man at fast­hol­de ar­ve­af­gift en, vil vækst­pak­ken sim­pelt­hen gi­ve mi­nus på vækst­kon­to­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.