Nej, det vil for­gyl­de ri­ge ar­vin­ger

BT - - DEBAT - JESPER PE­TER­SEN

Fi­nansord­fø­rer ( S)

vil væ­re me­get uklogt, når man tæn­ker på al­le de me­d­ar­bej­de­re, der er i de virk­som­he­der, som vil få gavn af de til­tag, vi fra re­ge­rin­gens si­de har fo­re­slå­et. De vækst­til­tag kan man sim­pelt­hen ik­ke be­ta­le for, hvis man bru­ger pen­ge­ne på at fj er­ne ar­ve­af­gift en.

AT FJER­NE AR­VE­AF­GIF­TEN

ek­sem­pel at sæn­ke punk­t­af­gift er­ne, for­di det kan mind­ske græn­se­hand­len og be­ty­de

VI FO­RE­SLÅR FOR

no­get for pro­duk­tions­virk­som­he­der, som er i di­rek­te kon­kur­ren­ce med virk­som­he­der i an­dre lan­de. Al­le de men­ne­sker, der ar­bej­der i virk­som­he­der, der får gavn af at af­skaff e ar­ve­af­gift en, får i de­res prak­ti­ske hver­dag langt me­re gavn af, at vi for­bed­rer kon­kur­ren­ce­vil­kå­re­ne her og nu, end af at de­res eje­re får en let­tel­se i ar­ve­af­gift en.

er la­vet fra re­ge­rin­gens si­de, ty­der ik­ke på, at ar­ve­af­gift en be­ty­der fær­re ar­bejds­plad­ser, men ba­re at nog­le men­ne­sker, der ar­ver en stor vær­di i form

DE BE­REG­NIN­GER, SOM

af en virk­som­hed, vil skul­le be­ta­le min­dre i skat. Det har stør­re be­tyd­ning for, om en virk­som­hed ud­vik­ler sig og in­ve­ste­rer, at den kan kon­kur­re­re og tje­ne pen­ge i hver­da­gen, end om ar­vin­ger­ne får en skat­te­let­tel­se. Der­for er det langt me­re re­le­vant, at der er mu­lig­hed for at fl yt­te en for­mue vi­de­re til en er­hvervs­ven­lig fond og på den må­de ud­sky­de beskat­nin­gen, som er blandt vo­res for­slag. Det be­ty­der, at ar­ven om­sæt­tes di­rek­te i no­get, som har re­la­tion til ar­bejds­plad­ser. Det hand­ler om at stil­le virk­som­he­der bed­re i den dag­li­ge kon­kur­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.