Hvor man­ge dræ­ber vi?

ME­NER

BT - - DEBAT -

Dan­ske sol­da­ter dræb­te mindst 18 ci­vi­le af­g­ha­ne­re, da Dan­mark sam­men med ko­a­li­tions­styr­ker delt­og i kam­pen mod Ta­le­ban i Af­g­ha­ni­stan. AN­GREB, DER DRÆB­TE uskyl­di­ge mænd, kvin­der og børn, ko­ste­de det dan­ske sam­fund mil­li­o­ner af kro­ner i er­stat­ning. I den vær­ste af sa­ger­ne blev fem men­ne­sker dræbt, her­af to børn. Det ko­ste­de Dan­mark 267.050 kro­ner til de eft er­lad­te. I an­dre til­fæl­de be­tal­te dan­sker­ne mel­lem 37.500 kr. og 50.000 kr. for et men­ne­ske­liv. DER ER IN­TET at ind­ven­de mod be­ta­lin­gen, og man må for­mode, at kom­pe­ten­te men- ne­sker har vur­de­ret stør­rel­sen af er­stat­nin­ger­ne. Det dybt kri­tisab­le i den­ne sag er der­i­mod, at det er dag­bla­det In­for­ma­tion, der eft er møj­som­me­ligt gra­ve­ar­bej­de og ak­tind­sigt kan af­slø­re tal­le­ne. Det er ik­ke no­get, for­sva­ret el­ler skift en­de re­ge­rin­ger fri­vil­ligt har lagt frem. HVOR­FOR SKAL OP­LYS­NIN­GER­NE om ci­vi­le of­re for Dan­marks krigsind­sats hol­des hem­me­ligt? Var der fl ere of­re. Og hvor man­ge? Ten­den­sen er ty­pisk for for­sva­rets kom­mu­ni­ka­tions­po­li­tik. Det hand­ler grund­læg­gen­de set om mørklæg­ning. Ik­ke op­lys­ning. I DIS­SE MÅ­NE­DER del­ta­ger dan­ske F16- fl y i an­greb på Is­la­misk Stats stil­lin­ger i det nord­li­ge Irak, men vi ved i re­a­li­te­ten in­tet om, hvad der fo­re­går. Om bom­ber­ne ram­mer rig­tigt, el­ler om de og­så - som i Af­g­ha­ni­stan - en gang imel­lem ram­mer for­kert og ko­ster uskyl­di­ge li­vet. Det er tragisk, men kan al­drig helt und­gås. Men det vil­le klæ­de et åbent og de­mo­kra­tisk sam­fund som det dan­ske, at myn­dig­he­der­ne selv lag­de den slags in­for­ma­tio­ner frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.