ER DET SPIN EL­LER REN BØR­NE­HA­VE... ’’

BT - - DEBAT -

Er du fal­det over So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes se­ne­ste kampag­ne? Alt­så, den med bi­la­ge­ne og Løk­ke li­det fl at­te­ren­de afb il­det med fuld dob­belt­ha­ge og let­te­re an­lø­bent blik: ’ Hvem tror du skal be­ta­le Løk­kes reg­nin­ger?’, spør­ger an­non­cen me­re end re­to­risk med fi re valg­mu­lig­he­der og så al­li­ge­vel sam­me svar til al­le, der måt­te fø­le trang til at klik­ke vi­de­re. Den hand­ler an­gi­ve­ligt om nul­vækst i det off ent­li­ge, be­spa­rel­ser og ned­gang i før­tids­pen­sion og kon­tant­hjælp. VEL GØR DEN ej. Kampag­nen hand­ler ale­ne om et til­stræbt ka­rak­ter­mord på Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Na­tur­lig­vis. Kan man for­tæn­ke bag­kon­to­rets stra­te­ger, i skik­kel­se af blandt an­dre tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster og SF- stra­teg Thor Mö­ger i at be­nyt­te net­op den stø­be­form til kampag­ne­kug­ler? Så­mænd, i moralsk og al­min­de­lig for­stand. Men jo helt for­ud­si­ge­ligt i for­hold til me­to­de og læ­rebø­ger. Ne­ga­ti­ve campaig­ning er et vel­do­ku­men­te­ret vir­ke­mid­del, der ba­re lig­ger og ven­ter i værk­tøjskas­sen. Og den­ne gang var fri­stel­sen uomt­vi­ste­lig for en­hver hånd­vær­ker, der sover med valg­ke­del­drag­ten på. AK­KU­RAT SOM OP­STAN­DEL­SEN på bor­ger­lig si­de var helt for­ven­te­lig. Lur mig, om ik­ke der er kon­kre­te mod­træk af sam­me skuff e i stø­be­ske­en. Den der lan­ge næ­se på et ban­ner ude i Øre­sta­den hav­de da an­strøg, men det kan bli­ve me­get vær­re, og bli­ver det sik­kert. Spørgs­må­let er så, om det og­så i det­te til­fæl­de vir­ker. Om det i vir­ke­lig­he­den har den mod­sat­te eff ekt ind­byg­get i sig, når man går så rent og hårdt per­son­ligt til værks. Og oven i kø­bet på stupid indstu­de­ret spin­dok­tormanér hårdnak­ket be­næg­ter, at det er net­op det, man gør. No­get kun­ne ty­de på det. I hvert fald pe­ger må­lin­ger­ne, eft er nog­le må­ne­ders tip i rød blok- ret­ning, igen den an­den vej. AL­LER­MEST PIN­LIGT BLI­VER det, når spin- dren­ge­ne og - pi­ger­ne ta­ger duk­ke­hand­sker­ne på og skub­ber en po­li­tisk ord­fø­rer el­ler fi nansord­fø­rer ud for­an en kampag­ne for at for­sva­re den. Så man nær­mest kan føl­ge trå­de­ne helt til­ba­ge til hand­sker­ne, når de helt eft er bo­gen ta­ler udenom. Til ti­der så­gar sort for at und­gå at sva­re på spørgs­må­le­ne. Mens jour­na­li­ster, og ik­ke mindst se­e­re og væl­ge­re, står til­ba­ge som ig­nor­an­te idi­o­ter, man gang på Hvor­dan kan sund­heds­væ­se­net bli­ve hur­ti­ge­re til at di­ag­no­sti­ce­re kræft syg­dom­me og få pa­tien­ter­ne i be­hand­ling? gang kan kø­re spil­let af på. Hvem si­ger egent­lig stop: Me­di­er­ne el­ler væl­ger­ne? El­ler la­der vi ba­re dre­je­bo­gen kø­re vi­de­re i ind­bild­te spin­dok­to­rers le­ve­brød­s­fo­re­stil­ling om, at så­dan må det nu en­gang væ­re. Så­dan er ga­met. TAG FI­NANSORD­FØ­RER JESPER Pe­ter­sens op­træ­den på Ra­dio24­syv: Hvor­for er der en mas­se bi­lag bag bil­le­det af Lars Løk­ke Ras­mus­sen? ’ Der er ta­le om en vel­færds­reg­ning, der skal sam­les op. Hvem skal be­ta­le. Det vil Ven­stre me­get nø­dig ta­le om.’ PINLIGHEDSPRISEN GÅR TIL po­li­tisk ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro på TV2: Så det er ba­re til­fæl­digt, at det er reg­nin­ger. Det har ik­ke no­get med Lars Løk­kes bi­lags­sa­ger at gø­re over­ho­ve­det? ” Jeg sy­nes fak­tisk ik­ke, det er sær­ligt ne­ga­tivt at vil­le ha­ve svar på, hvad nul­vækst be­ty­der for vo­res sam­fund.” HVIS MI­NE BØRN sva­re­de mig så­dan, blev de sendt i seng uden af­tens­mad...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.