PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

LEIF VESTERGAARD PE­DER­SEN Ho­spi­ta­ler har så lan­ge ven­te­ti­der på kræft un­der­sø­gel­ser, at pa­tien­ter når at bli­ve me­get be­kym­re­de i mel­lem­ti­den. Så prak­ti­se­ren­de læ­ger er ik­ke til­bø­je­li­ge til at hen­vi­se folk, hvis der kan væ­re an­dre år­sa­ger til symp­to­mer­ne. Jeg ved ik­ke, hvor­for vi ik­ke ser kræft syg­dom­me tid­li­ge­re – så hav­de vi jo op­da­get dem. Hvis vi har mi­stan­ke om kræft , sen­der vi selv­føl­ge­lig pa­tien­ten i ud­red­ning, men vi bør ik­ke ba­re sen­de fl ere i ud­red­ning, for det gi­ver og­så folk man­ge be­kym­rin­ger.

Der er ble­vet fo­re­slå­et me­re ef­ter­ud­dan­nel­se til de prak­ti­se­ren­de læ­ger, men for mig at se er der ik­ke no­gen un­der­sø­gel­ser, der vi­ser, hvil­ke symp­to­mer vi over­ser. De svar vil­le væ­re af­gø­ren­de at ha­ve, for så kun­ne vi æn­dre på tal­le­ne.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kræft ens Bekæm­pel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.