RITT SAG­DE N

Det var et en­somt og svært valg, si­ger den snart 74- åri­ge fhv. over­borg­me­ster Ritt Bjer­re­gaard

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

KRÆFT

Bi­virk­nin­ger som di­ar­ré, kval­me, util­pas­hed, fø­lel­ses­løs­hed i hæn­der og un­der fød­der har få­et den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti- le­gen­de og tid­li­ge­re over­borg­me­ster i Kø­ben­havn Ritt Bjer­re­gaard til at si­ge nej tak til ke­mo- te­ra­pi.

Ritt Bjer­re­gaard har net­op væ­ret igen­nem et kræft­for­løb, hvor hun er ble­vet ope­re­ret for kræft i en­de­tar­men, og hun er i den for­bin­del­se ble­vet til­budt en fore­byg­gen­de ke­mo- be­hand­ling, der skal mind­ske ri­si­ko­en for, at kræf­ten bry­der ud igen el­ler spre­der sig.

Men Ritt Bjer­re­gaard, der fyl­der 74 år i næ­ste uge, har valgt at si­ge nej tak.

» Jeg fø­ler, jeg er ved at kom­me godt oven­på ef­ter syg­dom­men, jeg har få­et min blod­pro­cent op, jeg har in­gen in­fek­tio­ner, jeg er be­gyndt at ta­ge på og kan cyk­le rundt i Kø­ben­havn, og det sy­nes jeg er rig­tig, rig­tig dej­ligt. Så jeg har sagt, at jeg ik­ke er in­ter­es­se­ret i ke­mo, « si­ger Ritt Bjer­re­gaard, der i ste­det vil gå til kon­trol på den kirur­gi­ske af­de­ling.

Be­slut­nin­gen om at gå imod læ­ger­nes an­be­fa­ling og si­ge nej tak til en seks må­ne­der lang ke­mo­be­hand­ling har iføl­ge Ritt Bjer­re­gaard væ­ret svær.

Frem og til­ba­ge

» Jeg har da væ­ret me­get frem og til­ba­ge, det har væ­ret et svært valg. Jeg har dis­ku­te­ret det med min mand og med ven­ner og ve­nin­der og med folk, som er me­get kyn­di­ge, og med nog­le min­dre kyn­di­ge. Jeg har ind­hen­tet man­ge syns­punk­ter på det, og der er rig­tig man­ge men­ne­sker, der har skre­vet til mig med for­skel­li­ge for­mer for råd. Der­ud­fra har jeg truf­fet den be­slut­ning, som jeg tror, er rig­tig for mig, « si­ger Ritt Bjer­re­gaard.

Ritt Bjer­re­gaard blev 10. marts ope­re­ret for kræft i en­de­tar­men. Hun hav­de haft blod i af­fø­rin­gen, og en un­der­sø­gel­se vi­ste, at hun hav­de en kræft- tu­mor. Ved ope­ra­tio­nen blev kræfts­vul­sten fjer­net, og man fjer­ne­de 28 lym­feknu­der for at se, om kræf­ten hav­de spredt sig

er var kræft i to af dem. I næ­sten fi­re uger ef­ter ope­ra­tio­nen blev Ritt Bjer­re­gaard sva­ge­re og sva­ge­re. Og hun tab­te sig fle­re ki­lo. En lil­le spræk­ke i sy­nin­gen fra den før­ste ope­ra­tion hav­de gi­vet hen­de en ind­ven­dig byld. Da­gen før skært­ors­dag blev hun der­for ope­re­ret igen, og her fik hun mid­ler­ti­digt st­o­mi.

Den for­hen­væ­ren­de top­po­li­ti­ker har tid­li­ge­re i me­di­er­ne kri­ti­se­ret ho­spi­ta­let for at væ­re me­get un­der­be­man­det i på­sken, og for at ma­den var kri­tisa­bel. Ma­den er me­get vig­tig for pa­tien­ter, der er svæk­ke­de og har mi­stet ap­pe­tit­ten.

Bi­virk­nin­ger­ne

For Ritt Bjer­re­gaard har val­get stå­et mel­lem, om hun skul­le kon­cen­tre­re sig om at kom­me til hæg­ter­ne og ta­ge på i vægt, el­ler om hun skul­le ri­si­ke­re at svæk­ke krop­pen yder­li­ge­re med ke­mo, for at slå nog­le kræft­cel­ler ihjel, som må­ske, må­ske ik­ke, er der.

» Jeg har vur­de­ret bi­virk­nin­ger­ne, og om jeg er vil­lig til i et halvt år at ri­si­ke­re at gå med de bi­virk­nin­ger, og det er jeg ik­ke. Bi­virk­nin­ger­ne er kval­me, di­ar­ré og fø­le­for­styr­rel­ser. Og st­o­mi­en kan ik­ke læg­ges til­ba­ge, mens jeg får ke­mo, og så skal jeg gå med st­o­mi i det me­ste af 2015. De ge­ner sy­nes jeg ik­ke står mål med den sik­ker­hed, jeg får. Der er jo ik­ke no­gen, der kan si­ge til mig, om kræf­ten bre­der sig. De kan si­ge, at ri­si­ko­en må­ske er lidt min­dre - det er det hø­je­ste, « for­kla- ENDETARMSKRÆFT

er der godt 1.500 nye til­fæl­de af endetarmskræft i Dan­mark. Syg­dom­men ses of­te­re hos mænd end hos kvin­der, med sti­gen­de fo­re­komst fra cir­ka 45- års- al­de­ren.

per­so­ner dør hvert år af syg­dom­men.

Hvert år

Ca. 565

rer hun om sit valg og fort­sæt­ter:

» Jeg fø­ler mig rask nu. Og nu gæl­der det ba­re om at ny­de li­vet. Når man har få­et kræf­ten, så må man prø­ve at le­ve med den og ind­ret­te sit liv, så man le­ver så for­nuf­tigt som mu­ligt og sy­nes, man har no­get ud af det. «

Hun un­der­stre­ger, at hun ik­ke af prin­cip har fra­valgt ke­mo, men at det har væ­ret en kon­kret vur­de­ring, og at hun i en an­den si­tu­a­tion vil­le ha­ve sagt ja.

» Hvis læ­ger­ne hav­de sagt til mig, at ke­mo­en er min chan­ce for at over­le­ve. Så hav­de jeg ta­get imod be­hand­lin­gen. Men det er en fore­byg­gen­de be­hand­ling, og så sy­nes jeg ik­ke, det er nød­ven­digt. «

Le­ver sundt

Ritt Bjer­re­gaard hø­rer ik­ke til dem, som tror, man kan spi­se sig rask.

» Jeg har al­tid le­vet sundt og spi­ser sundt og øko­lo­gisk, og jeg pas­ser min mo­tion. Så jeg er vel så sund, som man kan væ­re, når man snart er 74 år gam­mel. Og al­li­ge­vel fik jeg kræft. Så jeg tror ik­ke på, at man kan kla­re kræf­ten ved at op­fø­re sig for­nuf­tigt og spi­se for­nuf­tigt. Man ved alt for lidt om, hvad kræft er. Så det vil­le jeg al­drig tur­de spe­ku­le­re i. «

Selv­om hun har rå­d­ført sig hos man­ge per­so­ner, så har be­slut­nin­gen om at si­ge nej til ke­mo væ­ret et en­somt valg:

Ta­ger en chan­ce

» Et­hvert valg af den art er en­somt. Man kan snak­ke med nok så man­ge, men det er jo ens eget liv og ens egen be­slut­ning. Og selv­føl­ge­lig ta­ger man en chan­ce. Når kyn­di­ge læ­ger an­be­fa­ler ke­mo, for­di det kan gi­ve en min­dre ri­si­ko for spred­ning, så er det selv­føl­ge­lig en chan­ce at si­ge nej tak. Men det er og­så en chan­ce, hvis man ta­ger ke­mo, for der er in­gen af de­le­ne, der er en ga­ran­ti for, at kræf­ten ik­ke spre­der sig, « si­ger Ritt Bjer­re­gaard om sin be­slut­ning.

TIRS­DAG 12. MAJ 2015

D

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.