Kræft­læ­ge: Få si­ger nej

BT - - NYHEDER -

FORE­BYG­GEN­DE KE­MO

Der er ik­ke så man­ge, der væl­ger at si­ge nej tak til den fore­byg­gen­de ke­mo, men det er et helt re­elt valg.

Det for­tæl­ler over­læ­ge på Rigs­ho­spi­ta­let og for­mand for Dansk Sel­skab for Kli­nisk On­ko­lo­gi Ul­rik Lassen.

» Der er al­tid en ri­si­ko for til­bage­fald. Hvor stor den ri­si­ko er, af­hæn­ger af man­ge for­skel­li­ge ting som tu­morens bi­o­lo­gi, hvor stor den er og for­hold un­der ope­ra­tio­nen. Men mel­lem 20 og 40 pro­cent af pa­tien­ter­ne får til­bage­fald, « si­ger Ul­rik Lassen.

Hvis man ta­ger imod til­bud­det om fore­byg­gen­de ke­mo, så kan man ned­sæt­te ri­si­ko­en med en tred­je­del.

» Det be­ty­der, at hvis man har 20 pro­cent ri­si­ko for til­bage­fald, kan ri­si­ko­en ved hjælp af ke­mo ned­sæt­tes til 14 pro­cent. Men man har sta­dig en ri­si­ko for til­bage­fald. Så nog­le, der får ke­mo, får al­li­ge­vel til­bage­fald, an­dre - 80 pro­cent - får ke­mo, som de ik­ke hav­de be­hø­vet at ta­ge. Pro­ble­met er, at man al­drig kan vi­de, hvem der får til­bage­fald, « si­ger Ul­rik Lassen.

Han un­der­stre­ger, at det er fuldt for­stå­e­ligt, at nog­le væl­ger det fra.

» Det er et helt re­elt valg, og sy­ste­met har fuld respekt for det. «

In­ten­siv forsk­ning

Der for­skes in­ten­sivt i at kun­ne si­ge me­re præ­cist, hvil­ke pa­tien­ter der har størst ri­si­ko for til­bage­fald, så man der­med kan ud­nyt­te den fore­byg­gen­de ke­mo­te­ra­pi bed­re.

Læ­ge­fag­lig re­dak­tør i Kræf­tens Bekæm­pel­se Jens Oluf Bruun Pe­der­sen be­kræf­ter, at det er svært at vur­de­re ri­si­ko­en for til­bage­fald.

» Det kan væ­re svært at af­gø­re, hvor vel­lyk­ket en ope­ra­tion er. Om der al­li­ge­vel er no­get til­ba­ge, el­ler om kræf­ten har spredt sig. Men sand­syn­lig­he­den for, at der er no­get til­ba­ge, er stor nok til, at man væl­ger at til­by­de ke­mo, « si­ger han. wib

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.