Næg­ter mis­brug

Den til­tal­te mor i sex- sa­gen fra Ska­gen næg­te­de hårdnak­ket i ret­ten at ha­ve misbrugt sin dat­ter

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk sodr@ bt. dk

SE­X­MIS­BRUG

Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld Le­ve­de en ni- årig pi­ge et re­la­tivt nor­malt fa­mi­li­e­liv med sin mor og sted­far i et ro­ligt vil­lakvar­ter i Ska­gen, el­ler blev hun gang på gang ud­sat for vold­som­me seksu­el­le kræn­kel­ser af si­ne to nær­me­ste samt fle­re ui­den­ti­fi­ce­re­de mænd igen­nem det me­ste af 2014?

Det er spørgs­må­let, som rej­ser sig for dom­me­ren og de to doms­mænd ef­ter før­ste dag i Ret­ten i Hjør­ring i se­x­mis­brugs­sa­gen fra Ska­gen.

Der er nem­lig en ver­den til for­skel på det ankla­ge­skrift, som an­kla­ger Ka­ri­na Skou læ­ner sig op ad, og den må­de, som de to til­tal­te i sa­gen me­ner, hver­da­gen er fo­re­gå­et i den lil­le nord­jy­ske fa­mi­lie.

Sted­fa­de­ren er til­talt for at ha­ve haft sam­le­je med den i dag tiåri­ge pi­ge mini­mum tre gan­ge i pe­ri­o­den ja­nu­ar til ok­to­ber 2014, mens mo­de­ren er til­talt for med­vir­ken, da hun hav­de kend­skab til over­gre­be­ne og ik­ke greb ind. Sam­men er par­ret til­talt for at ha­ve ’ lånt’ pi­gen ud til an­dre mænd. De næg­ter sig beg­ge skyl­di­ge i an­kla­ger­ne.

En god mor

Den før­ste på an­kla­ge­bæn­ken i går for­mid­dag var den 53- åri­ge mor, HBJ. Hun har næg­tet at la­de sig men­ta­lun­der­sø­ge for­ud for rets­sa­gen, som an­kla­ge­ren el­lers hav­de øn­sket. SA­GEN KORT

HBJ har seks børn med for­skel­li­ge mænd. Den æld­ste, en dreng, er i dag i mid­ten af 30rne. Den yng­ste, en pi­ge, er ti år.

53- åri­ge

I slut­nin­gen af 1990er­ne

flyt­ter HBJ til Ærø sam­men med to af si­ne døtre.

I 2003

flyg­te­de de to pi­ger hjem til de­res sto­re­sø­ster. De var 10 og 12 år gam­le. BT for­tal­te den­gang om pi­ger­nes kamp for at få lov til at bli­ve hos de­res sto­re­sø­ster frem for at bli­ve an­bragt i en ple­je­fa­mi­lie på Ærø, hvor mo­de­ren bo­e­de. Pi­ger­ne flyt­te­de i sid­ste en­de ind hos de­res

For­u­den den tiåri­ge dat­ter har HBJ fem an­dre voks­ne børn, men dem har hun stort set ik­ke haft kon­takt med de se­ne­ste man­ge år. 53- åri­ge HBJ fast­holdt dog, at hun al­tid har væ­ret en god mor for si­ne børn.

» Min dat­ter har al­drig mang­let kær­lig­hed, der var al­tid mad på bor­det, « for­kla­re­de mo­de­ren i ret­ten.

Det fik an­kla­ge­ren til at spør­ge, hvor­for hen­des børn ik­ke vil ha­ve kon­takt med hen­de.

» Det ved jeg ik­ke, men jeg var far i Kø­ben­havns- om­rå­det.

kom HBJs yng­ste dat­ter til ver­den. I de ef­ter­føl­gen­de år bor de skif­te­vis på Ærø og Lan­geland.

flyt­ter HBJ til Ska­gen med sin yng­ste dat­ter. De flyt­ter i ja­nu­ar 2014 ind hos 52- åri­ge GH, som HBJ har et for­hold til.

I 2005

I 2011

I ef­ter­å­ret 2014

bli­ver HBJ og GH an­holdt og se­ne­re til­talt for seksu­el­le over­greb på pi­gen, der den­gang var ni år. HBJ er des­u­den til­talt for seksu­elt mis­brug af sin næstæld­ste dat­ter i pe­ri­o­den 2000- 2002, mens fa­mi­li­en bo­e­de på Ærø. åben­bart god nok, så læn­ge der var pen­ge, de kun­ne lå­ne, « sva­re­de HBJ.

For­tal­te selv om mis­brug

Den yng­ste dat­ter blev fjer­net fra sin mor og sted­far på grund af un­der­ret­nin­ger til Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne.

Hun blev flyt­tet til en ple­je­fa­mi­lie i ok­to­ber 2014, og kort tid ef­ter rul­le­de sa­gen mod mo­de­ren og sted­fa­de­ren, da pi­gen for­tal­te sin ple­je­fa­mi­lie om over­gre­be­ne.

Kort tid ef­ter blev bå­de den 53- åri­ge mor og den 52- åri­ge sted­far an­holdt i de­res hjem i Ska­gen. I april i år for­tal­te pi­gen ple­je­for­æl­dre­ne, hvor­dan mo­de­ren og sted­fa­de­ren hav­de ar­ran­ge­ret be­søg af an­dre mænd, som og­så voldtog den lil­le pi­ge i hjem­met. Det kend­te hver­ken mo­de­ren el­ler sted­fa­de­ren dog no­get til.

» Har din dat­ter for­talt dig, at sted­fa­de­ren har haft sam­le­je med hen­de, « vil­le an­kla­ge­ren vi­de.

» Nej. Det har hun ik­ke sagt no­get om, « sva­re­de mo­de­ren.

» Så du er helt ufor­stå­en­de over for alt det her, som din dat­ter har for­kla­ret, « spurg­te an­kla­ge­ren.

» Ja, « hvæ­se­de mo­de­ren.

Po­r­no

An­kla­ge­ren vil­le og­så vi­de, om sted­fa­de­ren hav­de set po­r­no med sin sted­dat­ter. Igen lød sva­ret kort og be­stemt » nej « .

» Du har ik­ke set po­r­no på com­pu­te­ren sam­men med din sted­dat­ter, « spurg­te an­kla­ge­ren igen. » Nej! « lød det. Den 52- åri­ge mand hav­de ik­ke no­gen for­kla­ring på, hvor­for sted­dat­te­ren er frem­kom­met med så grove be­skyld­nin­ger mod ham og mo­de­ren. Han gæt­te­de på, at be­skyld­nin­ger­ne skyl­des en blan­ding af god fan­ta­si og det fak­tum, at hun er ked af at væ­re ble­vet fjer­net fra par­ret.

Pi­gens vi­deo­af­hø­ring

» Men hvis din sted­dat­ter var ked af at bli­ve fjer­net fra jer, hvor­for skul­le hun så fin­de på så­dan no­get, « spurg­te an­kla­ge­ren.

» Det ved jeg ik­ke, men det er løgn og lat­in, alt sam­men, « sva­re­de han.

Kort ef­ter slut­te­de af­hø­rin­gen af de to til­tal­te. I går ef­ter­mid­dag blev den tiåri­ge pi­ges vi­deo­af­hø­ring af­spil­let for luk­ke­de dø­re i ret­ten.

Næ­ste rets­mø­de er 22. maj, hvor fle­re vid­ner, her­i­blandt en me­d­ar­bej­der fra Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne, skal af­gi­ve for­kla­ring i ret­ten. Der for­ven­tes at fal­de dom 27. maj.

Den 53- åri­ge kvin­de og mor HBJ var helt ufor­stå­en­de over for de grove sex- an­kla­ger mod hen­de og den tiåri­ge pi­ges sted­far, som an­kla­ge­ren i Ret­ten i Hjør­ring i går ud­bad sig en for­kla­ring på. Over­gre­be­ne skal - iføl­ge po­li­ti­et - væ­re fo­re­gå­et på den­ne stil­le vil­la­vej i Ska­gen. Fo­to: Jonas Ve­ster og ar­kiv­fo­to: Maria He­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.