THOR­NINGS SPAR

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Kil­de: Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et

Re­ge­rin­gen un­der stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning ( S) har væ­ret for hård ved kom­mu­ner­ne, me­ner Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/ Jens Astrup

NEDSKÆ­RIN­GER

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ham­rer løs på Ven­stres pla­ner om nul­vækst i den of­fent­li­ge sek­tor. Det vil be­ty­de mar­kan­te nedskæ­rin­ger, ly­der det igen og igen, og det vil og­så bli­ve et vig­tigt valg­kamp- te­ma.

’ Der vil bli­ve fær­re voks­ne til bør­ne­ne, min­dre ple­je­per­so­na­le til de æl­dre og fær­re be­tjen­te på ga­der­ne. 32.000 of­fent­li­ge stil­lin­ger skal skæ­res væk,’ lød det fra fag­for­bun­det FTF på bag­grund af tal fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et i en ar­ti­kel i BT 17. april.

Nu sva­rer Ven­stre igen. 12.600 stil­lin­ger er skå­ret væk i den of­fent­li­ge sek­tor, si­den So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne over­tog re­ge­rings­mag­ten i 2011, ly­der det fra Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen. Igen med bag­grund i tal fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et.

Især i Re­gion Syd­dan­mark er det gå­et hårdt til. Der er skå­ret 4.200 stil­lin­ger væk. I Oden­se ale­ne er der 1.700 fær­re of­fent­ligt an­sat­te i dag end i 2011. Kom­mu­ner­ne be­stem­mer selv, hvor­dan de vil bru­ge pen­ge­ne. Men det sker in­den­for en ram­me ud­stuk­ket af sta­ten. Og den har væ­ret ek­stra hård si­den marts 2012, hvor fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) ind­før­te en ny bud­get­lov. Den be­ty­der, at kom­mu­ner­ne og re­gio­ner­ne bli­ver truk­ket i blok­tilskud­de­ne, hvis de over­skri­der bud­get­ter­ne.

» Vi læg­ger ik­ke op til at væ­re så hår­de ved kom­mu­ner­ne, som re­ge­rin­gen re­elt har væ­ret de sid­ste tre år. Så det er det re­ne hyk­le­ri, når re­ge­rin­gen kla­ger over, at vo­res nul­vækst vil gå ud over kom­mu­ner­ne. Re­ge­rin­gens po­li­tik har re­elt be­ty­det fær­re of­fent­ligt an­sat­te. Vi vil bi­be­hol­de dem, vi har. Re­ge­rin­gen lover guld og grøn­ne sko­ve. Men re­elt har den alt­så skå­ret ned. Og når vi spør­ger Bjar­ne Cory­don, om det har be­ty­det dår­li­ge­re ser­vi­ce i kom­mu­ner­ne, så si­ger han ’ Nej, fak­tisk ik­ke’, « si­ger Kri­sti­an Jensen.

» Nul­vækst be­ty­der, at man har råd til det sam­me an­tal som i dag. Men den en­kel­te

Bud­get­lof­tet be­ty­der, at nog­le kom­mu­ner har spa­ret me­re end nød­ven­digt, for­di de er ban­ge for at kom­me til at be­ta­le bø­der?

» Ja, men det er den rig­ti­ge må­de at sty­re kom­mu­ner­nes øko­no­mi på. Før brug­te kom­mu­ner­ne me­re end af­talt, og det har væ­ret et pro­blem for dansk øko­no­mi. Vi må dis­ku­te­re med kom­mu­ner­ne, hvor­dan de kom­mer til at ram­me bed­re, « si­ger Kri­sti­an Jensen.

På plads ef­ter re­for­men

I 2009 brug­te kom­mu­ner­ne ca. fem mia. kr. me­re, end der var bud­get­te­ret med, op­ly­ser Bo Pan­du­ro, der er pro­jekt­le­der i Det Na­tio­na­le In­sti­tut for Kom­mu­ners og Re­gio­ners Ana­ly­se og Forsk­ning.

» Det skyld­tes bl. a. en min­dre god øko­no­mi­sty­ring i for­læn­gel­se af kom­mu­nal­re­for­men i 2007. Det be­gynd­te at ret­te sig i 2010, og i 2011- 13 har de brugt ca. fem mia. min­dre, end der var af­talt, « si­ger Bo Pan­du­ro.

» Det hand­ler må­ske om, at man er be­gyndt at sank­tio­ne­re over­for kom­mu­ner­ne, hvis de bru­ger for me­get. Det sker sam­ti­dig med, at og­så sta­ten skal hol­de sig in­den­for nog­le EU- krav, og det ser ud til, at det vir­ker. Det kan væ­re svært at snak­ke om nul­vækst, hvis der kom­mer fle­re kun­der i bu­tik­ken. Men der er for­skel på de sto­re vel­færds­om­rå­der. Vi ved jo, der he­le ti­den kom­mer fle­re æl­dre, mens bør­ne­tal­let der­i­mod fal­der. Så når der kom­mer fle­re æl­dre, kan der hen­tes pen­ge på sko­lebør­ne­ne el­ler vug­ge­stu­er­ne. Man skal sam­ti­dig hu­ske på, at bru­ger man det sam­me be­løb, og der kom­mer én pro­cent fle­re be­rør­te per­so­ner, vil det vir­ke som en nedskæ­ring på én pro­cent, « si­ger Bo Pan­du­ro.

TIRS­DAG 12. MAJ 2015

Gra­fik­ken vi­ser ud­vik­lin­gen i an­tal­let af fuld­tids­an­sat­te i de dan­ske kom­mu­ner fra 3. kvar­tal 2011 til 3. kvar­tal 2014. Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te:

Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te: Æn­dring i an­tal fuld­tids­an­sat­te:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.