’’

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Jensen, næst­for­mand i Ven­stre

Re­ge­rin­gen lover guld og grøn­ne sko­ve. Men re­elt har den alt­så skå­ret ned

kom­mu­ne kan godt gø­re det an­der­le­des ved at få nog­le an­dre til at slå græs el­ler la­ve mad. Vi gi­ver dem ba­re øko­no­misk mu­lig­hed for at ha­ve det sam­me ni­veau som i dag. «

Vil ef­fek­ti­vi­se­re

Men der bli­ver fle­re æl­dre, så der kom­mer fle­re kun­der i bu­tik­ken?

» Ja, men vi vil gø­re den of­fent­li­ge sek­tor me­re ef­fek­tiv. Man kan f. eks. æn­dre kør­sels­plan­læg­ning, så man kom­mer hur­ti­ge­re rundt til de æl­dre, el­ler spa­re på elek­tri­ci­tet, el­ler læ­re ple­je­per­so­na­let at løf­te uden at få ska­der osv. Der er man­ge mu­lig­he­der for at spa­re ved at ef­fek­ti­vi­se­re uden at re­du­ce­re per­so­na­le. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.