S: Vi har brugt 14 mia.

BT - - NYHEDER - Fo­to: Ri­chard Syl­ve­ster­sen An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

BUD­GET

Re­ge­rin­gen har si­den 2011 brugt 14 mia. på den of­fent­li­ge sek­tor, og hvis den ik­ke hav­de gjort det, vil­le tal­le­ne se me­get vær­re ud.

Det op­ly­ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro.

» Vi har brugt 14 mia. på om­rå­det, og de er især brugt på sund­heds­om­rå­det. Der ar­bej­der 7.800 fle­re i sund­heds­sek­to­ren i dag, end da vi over­tog re­ge­rings­mag­ten, og det er et om­rå­de, vi og­så vil sat­se stærkt på frem­over, « si­ger hun.

Men der er alt­så ik­ke de­sto min­dre 12.600 fær­re alt i alt?

» Vi for­står godt, at nog­le kom­mu­ner har haft det svært og har væ­ret nødt til at skæ­re ned for at over­hol­de bud­get­ter­ne. Vi har jo ind­ført no­get nyt i dansk po­li­tik, nem­lig at over­hol­de bud­get­ter­ne i ste­det for at la­de det sej­le, som man gjor­de un­der den tid­li­ge­re re­ge­ring. «

Men at over­hol­de bud­get­ter­ne be­ty­der alt­så og­så nedskæ­rin­ger?

» I mod­sæt­ning til Lars Løk­ke øn­sker vi jo ik­ke nul­vækst. Vi vil la­de den of­fent­li­ge sek­tor vok­se med 0,6 pct., og det vil be­ty­de, at der vil væ­re 28.000 fle­re an­sat­te i den of­fent­li­ge sek­tor i 2020, end der er i dag. Der­i­mod kan vi ik­ke få at vi­de, hvor­dan Ven­stres nul­vækst præ­cis vil ram­me. Og det er udenoms­snak at snak­ke om, at be­spa­rel­ser kan skaf­fes gen­nem ef­fek­ti­vi­se­rin­ger og ra­tio­na­li­se­rin­ger, som f. eks. kor­te­re ru­ter mel­lem de æl­dre. Vi ef­fek­ti­vi­se­rer jo og­så lø­ben­de, som det er nu. «

» I øv­rigt er der og­så sti­gen­de ud­gif­ter i sund­heds­sek­to­ren til nyt, dyrt ma­te­ri­el, for­di tek­nik­ken he­le ti­den bli­ver bed­re, og hvor­dan vil Ven­stre fi­nan­si­e­re det? Vi har al­drig før prø­vet at ha­ve en år­ræk­ke med nul­vækst. Det er et far­ligt eks­pe­ri­ment. Der er slet in­gen tvivl om, at Ven­stres nul­vækst vil gå hårdt ud over den of­fent­li­ge sek­tor, hvis de kom­mer til mag­ten ef­ter val­get, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.