Sy­ge­hus får ny le­del­se ef­ter læ­ge- skandaler

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FEJLOPERATIONER

Sy­ge­hus Thy- Mors er ble­vet ramt af en skan­da­le, ef­ter det er kom­met frem, at en ukva­li­fi­ce­ret læ­ge i man­ge år har ope­re­ret og haft an­svar på sy­ge­hu­set i Thi­sted.

Dét og an­dre ak­tu­el­le sa­ger, der har skabt usik­ker­hed om den fag­li­ge kva­li­tet på sy­ge­hu­set, får nu Re­gion Nord­jyl­land til at skif­te le­del­sen ud. Frem­over skal sy­ge­hu­set ik­ke ha­ve si­ne eg­ne che­fer, men der­i­mod en fæl­les le­del­se med Sy­ge­hus Vend­sy­s­sel. Der vil bli­ve en fæl­les di­rek­tør for Sy­ge­hus Thy- Mors og Sy­ge­hus Vend­sy­s­sel, og der­u­d­over vil der bli­ve an­sat en ny fæl­les che­flæ­ge for de to sy­ge­hu­se.

Læ­ger sus­pen­de­res

Tid­li­ge­re i går blev tre læ­ger sus­pen­de­ret, for­di der er så­et tvivl om kva­li­te­ten af de­res ar­bej­de. En af læ­ger­ne har ar­bej­det på sy­ge­hu­set i fle­re år trods en ræk­ke ad­vars­ler.

» De på­gæl­den­de læ­ger skal ind­til vi­de­re ik­ke ha­ve pa­tient­kon­takt. Sam­ti­dig har vi sat en un­der­sø­gel­se i gang, som skal ska­be klar­hed over fak­ta. Det kan vir­ke dra­stisk, at vi hand­ler med det sam­me. Men da an­kla­ger­ne kom­mer fra bå­de pa­tien­ter og an­dre læ­ger in­den for vo­res or­ga­ni­sa­tion, ta­ger vi det sær­de­les al­vor­ligt. Jeg har vur­de­ret, at vi er nødt til at hand­le hur­tigt for at gen­ska­be til­li­den til kva­li­te­ten af det kli­ni­ske ar­bej­de på sy­ge­hu­set, « si­ger sy­ge­hus­di­rek­tør Hen­rik Lar­sen, Sy­ge­hus Thy- Mors.

Han er og­så di­rek­tør for Sy­ge­hus Vend­sy­s­sel og har de se­ne­ste må­ne­der væ­ret kon­sti­tu­e­ret di­rek­tør for Sy­ge­hus Thy- Mors.

Det er og­så ham, der skal stå i spid­sen for den nye fæl­les le­del­se.

En af de sus­pen­de­re­de læ­ger er iføl­ge dr. dk ble­vet kri­ti­se­ret for at ’ hand­le væ­sent­ligt un­der fag­lig stan­dard’, da han un­der en kik­kertun­der­sø­gel­se af en en­de­tarm for­veks­le­de pa­tien­tens kro­p­såb­nin­ger og der­for før­te kik­ker­ten ind i pa­tien­tens ske­de frem for en­de­tar­men. Mo­del­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.