Rav­jæ­ge­re jub­ler over møller

BT - - NYHEDER - Nan­na Bach Andersen ber­ling­s­ke nyheds­bu­reau

RAV

Rav­jæ­ge­re over he­le lan­det ven­ter i stor spæn­ding på af­gø­rel­sen af, hvor der skal op­fø­res kyst­næ­re hav­møl­le­par­ker.

Det skyl­des, at op­fø­rel­sen af hav­møl­le­par­ker kan ru­ske op i hav­bun­den og løs­ne no­get af det rav, som gem­mer sig i dy­bet. Rav er i de sid­ste år ste­get vold­somt i pris, og det kan der­for li­ge­frem væ­re små skat­te, hav­møl­le­par­ker­ne brin­ger frem, skri­ver Dag­bla­det Ring­kø­bing- Skjern.

» Det, der sker, når der kom­mer en ny hav­møl­le­park, er lidt li­ge­som en grove­re storm. Når møl­ler­ne bli­ver sat op, gi­ver det uro i hav­bun­den, og på den må­de kan vi få no­get rav i om­løb, « si­ger in­de­ha­ve­ren af Jyl­landsAkva­ri­et i Thy­bor­øn, Mi­cha­el Mad­sen, der selv har jag­tet rav fra barns ben.

Som en del af en stor ener­gi­af­ta­le i 2012 be­slut­te­de et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get, at der skal op­fø­res kyst­næ­re møller med en sam­let pro­duk­tion på 450 me­gawatt in­den 2020.

Der er ud­pe­get seks om­rå­der, som skal un­der­sø­ges nær­me­re, in­den det be­slut­tes, hvor møl­ler­ne skal op­fø­res. Af­gø­rel­sen om, hvor

Op­fø­rel­sen af havvind­møl­ler øger chan­cen for at fin­de rav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.