Da­me­dag på ga­l­op­ba­nen er diskri­mi­na­tion

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NY AF­GØ­REL­SE

» Damernes dag er me­get an­det end ga­l­op­lø­be­ne. Som al­tid er der gra­tis ad­gang for al­le da­mer. Der er hat­te­kon­kur­ren­ce, drink og ga­ver til da­mer­ne, « lok­ke­de ind­by­del­sen til et ar­ran­ge­ment på Klam­pen­borg Ga­l­op­ba­ne i 2014.

Men en far og hans søn måt­te san­de, at fe­sten ik­ke in­klu­de­re­de mæn­de­ne. Man­den blev så­le­des af­kræ­vet 80 kr. ved ind­gan­gen, og det var han ik­ke til­freds med.

Nu har Li­ge­stil­lingsnæv­net gi­vet man­den med­hold i, at pris­for­skel­len var i strid med li­ge­stil­lings­lo­ven. Klam­pen­borg Ga­l­op­ba­ne skal nu kom­pen­se­re man­den med 2.500 kr. for diskri­mi­na­tio­nen.

Kvin­der skal be­ta­le det sam­me som mænd - selv om de er iført hat på da­me­da­gen. Fo­to: Linda Hen­rik­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.