Wil­ders, så nej tak

Po­li­ti­ke­re drop­per Fol­ke­mø­det på Born­holm, for­di den hol­land­ske is­lam- kri­ti­ker Ge­ert Wil­ders er in­vi­te­ret med

BT - - NYHEDER - Na­ja Dan­da­nell Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AF­BUD

TIRS­DAG 12. MAJ 2015

Årets fol­ke­mø­de på Born­holm bli­ver for­ment­lig præ­get af et øget sik­ker­heds­op­bud, ef­ter at Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet har in­vi­te­ret den kon­tro­ver­si­el­le hol­land­ske po­li­ti­ker Ge­ert Wil­ders til at del­ta­ge.

Og til­ste­de­væ­rel­sen af is­lam­kri­ti­ke­ren, der for få uger si­den ef­ter alt at døm­me var mål for et ter­r­or­an­greb i Dal­las, USA, får nu fle­re fol­ke­valg­te til at mel­de af­bud til Fol­ke­mø­det.

By­rå­ds­med­lem Hen­ning Kam­per ( S) fra Guld­borgs­und Kom­mu­ne skul­le ha­ve del­ta­get med kom­mu­nens øko­no- mi­ud­valg, men han be­slut­te­de i går at mel­de fra:

» Jeg sy­nes, det kol­li­de­rer med Fol­ke­mø­de­ts na­tur. Han ( Ge­ert Wil­ders, red.) skal ha­ve lov til at yt­re sig, li­ge­som al­le vi an­dre, men ef­ter an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn bli­ver det ik­ke det mø­de, jeg hav­de reg­net med at skul­le del­ta­ge i, « si­ger Hen­ning Kam­per.

Mas­sivt po­li­tiop­bud

Hel­ler ik­ke Vor­ding­borgs borg­me­ster Knud Lar­sen ( V) øn­sker at del­ta­ge på Born­holm.

Det sker ud fra en be­tragt­ning om, at det vil kræ­ve et mas­sivt sik­ker­heds­op­bud at be­skyt­te den om­strid­te is­lam­kri­ti­ker - og det kan en­de i ter­r­or­sik­ring frem for et egent­ligt fol­ke­mø­de, på­pe­ger borg­meste­ren.

» Jeg er ik­ke til­hæn­ger af, at Fol­ke­mø­det i dén grad skal præ­ges af en hol­land­sk po­li­ti­ker, der kom­mer op for at de­mon­stre­re si­ne syns­punk­ter. Sam­men­holdt med, at po­li­ti­et er over­be­byr­det i man­ge an­dre sam­men­hæn­ge og i for­vej­en har en mas­se over­ar­bejds­ti­mer, kan jeg ik­ke se, hvor­for jeg skal væ­re på Fol­ke­mø­det, « si­ger Vor­ding­borgs borg­me­ster.

Gan­ske an­der­le­des ly­der op­for­drin­gen fra par­ti­fæl­le og tid­li­ge­re mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V), der står bag den op­rin­de­li­ge idé om at ska­be Fol­ke­mø­det. Søn­dag skrev han på Fa­ce­book, at ’ det bed­ste, vi kan gø­re, er at mø­de op i end­nu stør­re tal.’

Den kon­tro­ver­si­el­le hol­land­ske po­li­ti­ker er in­vi­te­ret til Born­holm af Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet.

Fo­to: AFP og Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.